Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 14/04/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 14/04/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
3059/2009 de 7 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 d'abril del 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 14 d’abril del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
                                                        ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que tingueren lloc el 23 i 30 de març del 2009, respectivament.
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
            - Llicències d’Activitats-
 
3         Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, de 3 de març de 2009, que desestima el recurs ordinari núm. 578/2006-BY, interposat per France Telecom España, SA.
 
4         Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, de 12 de març de 2009, que desestima el recurs ordinari núm. 102/2007 A, interposat per Telefónica Móviles España, SA.
 
5         Acceptar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 29 de gener de 2009, que desestima el recurs d'apel•lació núm. 151/2008, interposat per la Fundació Mare Nostra, contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de 10 de març de 2008, que desestima el recurs ordinari interposat per la Fundació Mare Nostra contra la resolució denegatòria de la llicència per a exercir l'activitat de residència i centre de dia per a gent gran, al carrer l'Esplanada, 86.
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
6         Ratificació del decret 2438/2009, de data 20 de març de 2009, d’ampliació del termini de presentació de sol•licituds per a la provisió de lloc de treball de Cap del servei de Nova Ciutadania.
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
7         Aprovació inicial del Projecte de condicionament de la plataforma per la implantació provisional de les pistes de pràctiques de conducció, promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
8         Donar compliment a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 178 de 26/2/2009 que desestima el RCA interposat per l’Associació de propietaris per a la promoció del Sector de Sant Simó de Mataró, contra l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, a l’àmbit de Mataró.
 
9         Donar compliment a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 192 de 3/3/2009 que desestima el RCA interposat per Maria Bagués i Rovira contra l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, a l’àmbit de Mataró.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
10       Ordre de retirada de rètol al c. Colòmbia, 52, bxs.
 
11       Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 39-41, bxs.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
12       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
13        Donar compliment de la sentencia núm. 11-2009, d’11 de desembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 313/2008-A2, interposat pel senyor Bernardino Garcia Garcia.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor