Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 20/07/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 20/07/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret

6217/2009 de 16 de juliol
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 20 de juliol del 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de juliol del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 6 de juliol del 2009
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
3         Arrendament habitatge Ptge. Jaume II el Just número 20 baix 1ª.
 
           -Servei d’Ingressos-
 
4         Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat de lo contenciós administratiu 4, en matèria de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en motiu d'expropiació.
 
5         Donar compte de les Sentències del Jutjat contenciós administratiu número 14 i de la Sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en motiu d'expropiació.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris i altres, i convocar licitació.
 
7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró, i convocar licitació.
 
8         Aprovar la despesa de 188.218,04 euros, IVA inclòs. a favor de CLECE, SA, en concepte de neteja d’edificis municipals del mes de maig.
 
9         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del projecte executiu de reurbanització de l’avinguda del Perú, tram comprés entre el carrer Pablo Picasso i l’avinguda Amèrica, i convocar licitació.
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
10        Aprovació de bases específiques i convocatòria per cobrir 2 places TAE Premsa, concurs oposició, modalitat lliure.
 
11        Ratificació del decret 5682/2009 de data 1 de juliol de 2009, referent a la modificació requisits de participació procés d’enginyer/a tècnic/a.
 
12        Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, de data 31 de març de 2009, recaiguda en el recurs núm. 646/2006, interposat per la secció sindical CSI-CSIF.
 
13        Donar compte de la Sentència Nº 70/09 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona, de data 9 de març de 2009, recaiguda en el recurs núm. 512/2007, interposat pel senyor R.A.O.
 
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
14        Donar-se per assabentat de la Interlocutòria de 15 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 518/08, interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a vehicle (Expedient: AGC72/08)
 
15        Donar-se per assabentat de la Sentència número 207/2009, de data 1 de juliol de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, que desestima el Recurs Contenciós Administratiu Abreujat número 291/08-2, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC95/06)
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d'Obres-
 
16        Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització de l’Avinguda Perú, tram comprès entre el carrer Pablo Picasso i l’Avinguda Amèrica.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
17        Adquisició directa de la finca propietat de la Congregació Salesiana situada a la part nord de l’escola del carrer Puig i Cadafalch.
 
18        Donar compliment a les resolucions del Jurat d’Expropiació de Catalunya de dates 11 de novembre de 2008 i 26 de gener de 2009 i aprovar la despesa corresponent al just preu de l’expropiació de la finca Rda. O’Donnell / Pompeu Fabra.
 
19        Aprovació inicial estudi de detall de les unitats d’actuació UA-53 i UA-58 EL VERDET.
 
20        Donar compliment a la sentència 543 de 15/6/2009, de la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara inadmissible el RCA interposat pel CLUB DEPORTIVO RONDA
 
           -Servei d’Habitatge-
 
21        Acceptació de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 300/2008-A, interposat contra el decret de concessió de nou termini per a retirar el rètol en banderola, a l’av. Maresme, 451-453, bxs
 
22        Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Plau, dins la convocatòria de la Llei de Barris.
 
23        Ordre d’enderroc de nau i cessament d’ús de magatzem de material de la construcció a les Cinc Sènies, polígon 8 parcel•la 35.
 
24        Ordre de retirada d’antena parabòlica a la rda. Alfons X El Savi, 147-149, 1r 2a.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor