Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 23/02/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 23/02/2009

Dia
Hora
Lloc
Junta de Govern Local
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret

1535/2009 de 19 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 23 de febrer del 2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de febrer del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 9 de febrer del 2009
 
 
2         DESPATX OFICIAL
  
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
3         Concessió demanial a favor de la Comunitat de Propietaris de la Ronda Sant Oleguer núm. 13-15, per a l’ocupació de domini públic per a la instal•lació d’un ascensor.
 
4         Concessió demanial a favor de la Comunitat de Propietaris de la Ronda Sant Oleguer núm. 17-19, per a l’ocupació de domini públic per a la instal•lació d’un ascensor.
 
5         Concessió demanial a favor de la Comunitat de Propietaris de la Ronda Sant Oleguer núm. 21-23, per a l’ocupació de domini públic per a la instal•lació d’un ascensor.
 
6         Concessió demanial a favor de la Comunitat de Propietaris de la Ronda Sant Oleguer núm. 37-39, per a l’ocupació de domini públic per a la instal•lació d’un ascensor.
 
7         Concessió demanial a favor de la Comunitat de Propietaris de la Plaça Canyamars núm. 3 escala B, per a l’ocupació de domini públic per a la instal•lació d’un ascensor.
 
           -Servei de Secretaria General-
 
8         Donar-se per assabentat de la Sentència número 17/2009, de data 14 de gener de 2009, dictada per la Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia, que desestima el Recurs Contenciós Administratiu número 511/2003, interposat pel Sr. David Duran Rodríguez., contra la denegació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per agressió amb armes blanques i barres de ferro durant la Fira 2000 celebrada en el Pla d’en Boet. (Expedient: AGC60/00).
 
9         Donar-se per assabentada de la Sentència de data 26 de gener de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, que desestima el Recurs Contenciós Administratiu Abreujat número 728/2006-B, interposat per la Sra. Rosa Casabella Gel, contra la denegació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda al carrer Santa Teresa. (Expedient: AGC70/05).
 
10        Donar-se per assabentat de la Sentència número 3/09, de data 2 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que desestima el Recurs Contenciós Administratiu Abreujat número 717/2006, interposat per la Sra. Joana Puerta Codina, contra la denegació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC49/06).
 
11        Donar-se per assabentat de la Sentència número 270, de data 10 de novembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, que desestima el Recurs Contenciós Administratiu Ordinari número 94/2007-B, interposat per la Sra. Maria Asunción Turón Antolín, contra la denegació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC70/04).
 
           -Servei de Compres i Contractacions-        
 
12        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu de reurbanització del carrer Jaume Ibran, i convocar licitació.
 
13        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu de reurbanització del passeig de Ramon Berenguer III. Tram entre l’avinguda de la Gatassa i el carrer de València, i convocar licitació.
 
14        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de millora de calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment sonoreductor, i convocar licitació.
 
15        Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per a l’execució del servei de gestió de la plataforma d’atenció telefònica del servei d’atenció ciutada 010 per a l’Ajuntament de Mataró.
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
16       Provisió de lloc de treball de Cap de Gabinet d’Alcaldia
 
17       Provisió de lloc de treball de Cap de Relacions Laborals i Assistència Jurídica.
 
18       Aprovació bases específiques i convocatòria del procés d’assistents/es socials.
 
19       Aprovació bases específiques i convocatòria del procés enginyer/a tècnic/a.
 
20       Convocatòria llista d’espera d’arquitecte/es.
       
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d'Obres-
 
21        Ratificació de les resolucions 921/2009 i 922/2009 de 30 de gener de l’Alcaldia Presidència sobre l’aprovació despeses per les obres de rehabilitació de l’edifici Cafè de Mar.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
22        Donar compte de la Sentència i de la interposició de recurs d’apel•lació, del JCA núm. 5 de Barcelona, que estima en part el recurs interposat per Josep Camins Súria contra la denegació de llicència per la construcció d’edifici plurifamiliar al c. Cristina, 19.
 
23        Donar compte de la Sentència i de la interposició de recurs d’apel•lació, del JCA núm. 11 de Barcelona, que estima en part el recurs interposat per Fs New Developments en revisió de la llicència concedida a Provallveric, SL per la construcció de 3 edifici plurifamiliars aïllats al c. Vallveric, 21, 27 i 35.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor