Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (23/11/2009)

Escoltar

Junta de Govern Local (23/11/2009)

Junta de Govern Local (23/11/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  23 de novembre del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  9 de novembre del 2009

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

    -Servei de Gestió Econòmica-

3    Concessió demanial d’una porció de vial públic per instal.lar-hi un ascensor, per donar servei a un edifici residencial plurifamiliar, situat al Passeig del Desviament, 4, de Mataró
 
    -Servei d’Ingressos-

4 Acceptació d’una subvenció per a l’operació Centre de Congressos i Reunions Mataró – Maresme, presentada en el programa FEDER, eix 4

5 Donar compte de les Sentències recaigudes en el procediment seguit per VODAFONE ESPAÑA S.A. contra l'AJUNTAMENT en matèria de liquidació taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general. (exercici 2001).

6 Donar compte de les Sentencies recaigudes en el procediment seguit per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. contra l'AJUNTAMENT en matèria de liquidació taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general. (exercici 2002).

    -Servei de Compres i Contractacions-

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció per a l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i convocar licitació.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Convocatòria d’un procés selectiu per crear una llista d’espera d’economistes, per a possibles substitucions, contractacions de tipus temporal o cobertura de vacants.

9 Modificació requisits de participació a la provisió de lloc de cap de la Secció de Dona

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

10 Donar-se per assabentada de la Sentència de data 28 d’octubre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 315/2008, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (expedient AGC54/07).

11 Donar-se per assabentada de la Sentència de data 28 d’octubre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 598/2007, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (expedient AGC88/06).

12 Donar-se per assabentada de la Sentència de data 26 d’octubre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, que desestima el recurs contencios administratiu número 218/2007, interposat contra la desestimació  de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial (expedient AGC73/06).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

    -Servei d'Obres-

13 Aprovació inicial del Projecte d’execució d’equipament per a la gent gran als carrers Pla de Bages-Penedés-Garrotxa.

14 Aprovació d’una despesa de 445.951,19 € a favor de  l’empresa municipal Gestió Integral de Trànsit  Mataró SL (GINTRA)  en concepte d’aportació econòmica per raó de les obres d’urbanització dels espais esportius al carrer Terrassa, en base al Contracte –Programa 2009-2011.

    -Servei d’Habitatge-
 
15 Ordre de retirada de l’estructura d’alumini i vidre, i el tendal, que cobreixen totalment el pati d’illa, al c. Nou, 21 bxs.

16 Ordre de pintar la façana i pilars del local del mateix color que l’edifici, a la rda. Doctor Ferran, 36 bxs.

    -Servei de Manteniment i Serveis-

17 Ratificació dels decrets de sol•licitud a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya de subvenció per actuacions d’estalvi i eficiència energètica destinades a la realització de diverses obres de renovació d’instal•lacions a edificis municipals i escolars i a l’enllumenat públic.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar    En dono fe,

LA SECRETÀRIA ACCTAL

Anna Ramirez Lara