Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/09/2009)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/09/2009)

Junta de Govern Local (28/09/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Secretaria General

Ordre del dia

 

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 de setembre del 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
          
            -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió del servei públic de neteja de zones verdes. (contracte reservat d’acord amb la Disp. addicional 7a de la llei 30/2007), i convocar licitació.
 
4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas, i convocar licitació.
 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
5         Proposta per crear una llista d’auxiliars tècnics/ques d’inspecció.
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d'Obres-
 
6         Aprovació inicial del Projecte executiu de coberta per les restes arqueològiques de la vil•la romana de Torre Llauder-Mataró, redactat per l’arqueòleg municipal Joaquim Garcia Roselló i l’arquitecte tècnic Antoni Rosiñol Riera, i autorització per executar les obres a l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
 
7         Aprovació inicial del Projecte d’execució per a la millora de les condicions acústiques de la sala del Teatre Monumental de Mataró, redactat pel despatx professional Antoni Bou arquitectes S.L.P. i autorització per executar les obres a l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
 
 
           -Servei d’Habitatge-
 
8         Ordre de retirada d’antena parabòlica a l’av. Maresme, 449, 6è 6a.
 
9         Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Plau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, de 16 de juliol de 2009.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
10       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
           PRECS I PREGUNTES