Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal. 02/04/2009

Escoltar

Ple Municipal. 02/04/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

Decret
2773/2009 de 30 de març
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 2 d’abril de 2009. 

Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 d’abril de 2009, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                               ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5 de febrer de 2009.
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CIU, PSC, ICV-EUiA, ERC i PPC sobre la commemoració dels 30 anys d’Ajuntaments democràtics.
 
4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiAi Candidatura d’Unitat Popular en defensa d’un Pla per al tancament progressiu de les centrals nuclears.
 
5         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i Partit Popular de Catalunya sobre el Dia Internacional del Poble Gitano.
 
6         Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i Partit Popular de Catalunya per la difusió de la festa de l’esport i l’assoliment del Dia de l’Esport a Europa.
 
7         Moció que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Popular de Catalunya en relació a la pujada del rebut de l’electricitat per a l’any 2009.
 
          
           DICTAMENS
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Presidència-
 
8         Resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de denegació de l’atorgament del títol de fill adoptiu a Mossèn Brun
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
9         Donar compte de la liquidació pressupostària de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms per l’exercici 2008.
 
10        Aprovació expedient de modificació de crèdit del pressupost 2009 de l’Ajuntament, IMAC, IE, IMPEM i IME.
 
11        Aprovar el préstec de 2.741.957,10 euros pel finançament del projecte “Nau Minguell, centre del coneixement per la creació i la industria audiovisual”, aconseguit pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
 
12        Donar compte del Decret d’Alcaldia 1905/2009, de 5 de març corresponent a l’ajut de caixa atorgat a PUMSA d’import 2.741.957,10 €.
 
13        Aprovació de les tarifes màximes de l’aparcament subterrani del carrer Verge de Guadalupe (barri de La Llàntia) de Mataró, a proposta de l’empresa GESTIO INTEGRAL DE TRÀNSIT MATARÓ, SL.
 
14        Inici del procediment per atorgar a l’entitat “Agencia Estatal de Administración Tributaria” una concessió demanial sobre la finca situada al carrer Sant Agustí, 66-68, de Mataró, on s'erigeix l’edifici de l’Antic Vapor Gordils i Dalmau.
          
           Servei d’Ingressos-
 
15        Aprovar els preus públics de l'IME per al curs 2009-2010.
 
16        Modificar els preus públics per al manteniment de les franges de protecció contra incendis.
           -Servei de Compres i contractacions-
 
17        Aprovar la modificació del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, disminuint el preu del contracte en 881.344,08 €, IVA inclòs.
     
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d’Obres-
 
18        Aprovació del Projecte bàsic de l’adequació de local i espai lliures d’equipaments per a la l’escola bressol “ Moli de Vent”. Mataró.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
19        Aprovació definitiva de l’estudi de detall d’ordenació de volums de l’edifici principal de Correus de Mataró (Lepanto 31).
 
20        Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, relativa a la reordenació de l’àrea d’equipaments i dotacions d’habitatge públic “Carrer Joan Maragall-Ronda Ramon Turró” i designar a PUMSA com administració actuant en aquest àmbit.
 
21        Aprovació provisional de Pla Especial d’ordenació volumètrica de les cases del Grup Goya.
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
 
           -Institut Municipal d’Educació-
 
22        Aprovació de la denominació de nous centres educatius
 
23        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal, tècnic mitjà de l’IME.
 
24        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal, mestre d’adults de l’IME.
 
25        Aprovar la modificació dels articles 22.1.k i 24.5 del Segon Conveni Col•lectiu de l’IME, d’acord amb el requeriment del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 
26        Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya la subscripció d’un conveni per a la creació i autorització de l’Escola Municipal de Música de Mataró.
 
          - Servei de Joventut i Dona-
 
27        Aprovar la constitució i el conveni per a l'establiment de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) del Maresme.
 
          
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
28        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per millorar l’eficàcia en la lluita contra les pintades.
 
29        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar la revisió de l’increment de preus públics i taxes municipals vigents.
 
30        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’augment dels preus dels serveis bàsics.
 
31        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per aportar noves mesures que ajudin a fer front a la situació de crisi econòmica i social.
 
           PRECS I PREGUNTES
 
32        Prec que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre l’Ordenança de Civisme de Mataró.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la instal•lació dels cartells anunciadors de les obres que s’han de realitzar a Mataró acollides al Pla de reactivació econòmica del Govern d’Espanya.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la mediació a les comunitats de veïns on es produeixin problemes pels impagaments d’alguns dels propietaris degut a l’actual situació de crisi econòmica.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la cancel•lació del programa cultural de l’Associació de Veïns Via Europa - Nou Parc Central, previst per aquest 2009.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb el nomenament de l’Alcalde de Mataró com a president de la “Red Española de ciudades por la bicicleta”.
 
37        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els documents custodiats per l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
 
38        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les queixes rebudes sobre el coneixement de la pròpia història en la nostra ciutat.
 
39        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la possible retirada de l’AAVV de Cirera dels Consells de Participació Municipals.
 
40        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a fomentar circuits de salut a les platges de Mataró.
 
41        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb l’ús de la Torre de Can Palauet cedida a la Hermandad Rociera Nuestra Divina Pastora.
 
42        Prec que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre el Vapor Gordils i Dalmau.
 
43        Prec que presenta el grups municipal de Convergència i Unió perquè no s’obligui als ciutadans adjudicataris d’habitatge públic a comprar plaça d’aparcament.
 
44        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre factures pendents de pagament relacionades amb el Festival Shakespeare.
 
45        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els mataronins i les mataronines que han perdut la seva feina i que no cobren el subsidi d’atur.
 
46        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la participació ciutadana i el diàleg amb les entitats locals.
 
 

L'ALCALDE Acctal.
Ramon Bassas Segura
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor