Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 02/07/2009

Escoltar

Ple municipal. 02/07/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple municipal

Ordre del dia

Decret
5538/2009 de 29 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 2 de juliol de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de juliol de 2009, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                               ORDRE DEL DIA
 
1         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
2         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que demana que la Llei de Consultes Populars es tramiti amb la màxima celeritat per dotar a la ciutadania de mecanismes per decidir.
 
3         Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals per la qual s’acorda sol•licitar el Premi Nobel de la Pau 2010 per a la Fundació Vicente Ferrer.
 
           DICTAMENS
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Presidència-
 
4         Atorgament de la Medalla de la ciutat a les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
5         Arrendament amb opció de compra d’un local a la plaça Pepa Maca, 7 (àmbit de Can Gassol), per ubicar-hi un casal de gent gran.
 
6         Aprovació del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus per al 2009.
 
           -Servei d’Ingressos-
 
7         Ampliar i concretar l’abast de la delegació de la recaptació municipal efectuada a la Diputació de Barcelona.
 
8         Confirmar i ampliar la delegació efectuada en la recaptació de les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
9         Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes que subscrigui l’Ajuntament de Mataró.
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
10        Aprovar el text refós del Pla de millora urbana dels sistema dotacional públic de Figuera Major, segons acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 14/5/2009
 
11        Aprovació provisional del Pla especial d’assignació d’usos de l’equipament del sector Cooperativa Agrària “Vapor Gordils”.
 
12        Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 1996, “Entorns del carrer Biada” (segona aprovació inicial).
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
13        Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança general de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Mataró.
 
           CMI DE VIA PÚBLICA
 
           -Àrea de Via Pública-
 
14        Pla d’autoprotecció per concerts al solar d’IVECO.
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
15        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè sigui retirada la bandera espanyola que oneja al terrat de l’Ajuntament.
 
16        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’actuació policial als tallers de treballadors xinesos.
 
17        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè es traslladi definitivament en un espai en condicions el servei de programes de qualificació professional inicial.
 
18        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a la creació d’un Pla Integral de Treball de Futbol base.
 
           PRECS I PREGUNTES
 
19        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els resultats que han obtingut els nens i nenes de 6è de primària de la nostra ciutat a les proves de competències bàsiques.
 
20        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’escolarització d’alumnes.
 
21        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla d’Acció pel manteniment i millora de les IEM.
 
22        Pregunta que presenta la Candidatura d’Unitat Popular sobre la seu provisional del Museu Bassat.
 
23        Pregunta que presenta la Candidatura d’Unitat Popular sobre la batuda a empreses tèxtils regentades per xinesos.
 
24        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l’aplicació de la nova Llei de “Seguridad Vial” aprovada pel Congrés dels Diputats.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el temps que es tarda per concedir llicència d’activitats, d’obres majors i d’obres menors.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’operació contra els tallers clandestins xinesos a Mataró.
 
27        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la recuperació dels documents custodiats per l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
 
28        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’operació policial a tallers clandestins.
 
29        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la situació de crisi econòmica i a la vista de les declaracions del govern municipal.
 
30        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la participació de les colles locals als actes de Les Santes.            
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor