Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal. (03/12/2009)

Escoltar

Ple Municipal. (03/12/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament (Riera, 48, 1 r pis)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
9648/2009 de 30 de novembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió 3 de desembre de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de desembre de 2009,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


                                                               ORDRE DEL DIA

1     Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2009.
 
2     DESPATX  OFICIAL

    DECLARACIONS INSTITUCIONALS
    
3    Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals amb motiu del dia Internacional de les persones amb discapacitat física.

4    Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en suport a la històrica editorial publicada per la premsa catalana el dia 26 de novembre.

5    Proposta de Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya-Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya de la declaració conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques “els municipis, també en defensa de la dignitat de Catalunya”.

6    Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de suport a les propostes de l’estudi FERRMED.
   
    DICTAMENS

    CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

    -Institut Municipal de Promoció Econòmica-

7    Aprovar el projecte de modificació de la trama urbana consolidada (TUC) de Mataró.

    CMI DE SERVEIS CENTRALS

    -Servei de Gestió Econòmica-

8    Aprovació modificació pressupost municipal de l’exercici 2009.

9    Aprovació del  model de contracte d’arrendament amb opció de compra d'un immoble a Disseminats Afores, 49, de Mataró, per ubicar el Parc de Manteniment.
 
    -Servei d’Ingressos-

10    Aprovació Conveni entre el Consorci Sanitari del Maresme i l’Ajuntament de Mataró en relació al pagament de l'IBI, i proposta de subvenció per activitats sanitàries.

    -Servei de Compres i Contractacions-  

11    Aprovació conveni marc de col•laboració per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

    CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
    
    -Manteniment i Serveis-

12    Aprovació del text del Conveni subvencional entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Mataró per a obres a varis centres d’educació infantil i primària, educació especial i formació d’adults d’aquesta localitat.

13    Ratificació del decret d’Alcaldia d’adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de l'Agencia de Residus de Catalunya amb la Societat Ecoembalajes España SA.

    CMI DE VIA PÚBLICA    

    -Àrea de Via Pública-
    
14    Acord d’assumpció de competències d’inspecció i sanció en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives

   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
    
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


15    Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular, Socialista, Iniciativa per Catalunya-Verds-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Popular de Catalunya perquè no s’autoritzi a Mataró l’exhibició d’espectacles amb animals salvatges.

16    Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  per instal•lar desfibril•ladors semiautomàtics en equipaments municipals.

17    Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  per demanar que es torni a establir el pagament de la taxa de la brossa domiciliària i comercial entre els mesos d’octubre i desembre.

18    Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  per la creació d’un banc d’idees ciutadanes.

   PRECS I PREGUNTES
    
19    Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el “Fons documental audiovisual de Televisió de Mataró”.

20    Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el centre de creació d’arts visuals i pensament contemporani de Can Xalant.

21    Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal  de garantir una millor participació ciutadana al Ple de l’ajuntament de Mataró.

22    Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  en relació amb l’extracció clandestina d’aigua de l’empresa mataronina Tints Mataró.

23    Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre la onada de robatoris que pateixen les urbanitzacions del nord de la ciutat.

24    Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’assegurança obligatòria que han de tenir les comunitats de propietaris.

25    Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè, dins el marc de la integració tarifària prevista en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, es determini la homogeneïtzació i coherència dels títols socials existents.

26    Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la permissió d’aparcament lliure per a vehicles al solar de la Riera Figuera Major.

27    Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’avaluació del Pla jove 2004-2008 i l’elaboració del Pla 2009-2012.

28    Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.

29    Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre els processos de selecció del personal que treballa al nostre Ajuntament.

30    Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre la fusió de Caixa Laietana i Caixa Penedès.

31    Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la promoció d’habitatges públics al sector de Can Gassol.

32    Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al futur desenvolupament del “Tub Verd” al front de mar.

33    Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre l’ampliació de la plantilla d’agents en base al Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013.


L'ALCALDE Acctal Ramon Bassas Segura    

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor