Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal. 05/03/2009

Escoltar

Ple Municipal. 05/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

Decret
1777/2009 de 2 de març
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 5 de març del 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de març de 2009, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
                                                               ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 8 de gener de 2009.
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA per a la territorialització dels recursos recaptats en l’assignació tributària de l’IRPF destinada a finalitats d’interès social.
 
4         Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
 
5         Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals per sol.licitar la concessió de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Caixa Laietana pel 50è aniversari del Premi Iluro.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
6         Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 1547/2009 de 20 de febrer de modificació provisional de la delegació de competències atribuïdes al conseller delegat de Via Pública.
 
7         Proposta de modificació composició membres de la Comissió Informativa Municipal de Via Pública.
 
8         Modificació representants municipals en diverses entitats. 
 
          
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Presidència-
 
9         Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9-2-2009, d’aprovació del Pla Local del Català 2009-2011.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
10        Aprovació de les operacions de préstec 2009
11        Concessió demanial a favor de l'empresa BETA 16, SA, en relació a una porció del subsòl del carrer Overlocaire, de Mataró.
 
 
           -Servei de Compres i contractacions-
 
12        Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la concessió de la conservació, instal•lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà de Mataró.
 
13        Adjudicació provisional del concurs celebrat per la gestió, en modalitat de concessió, del lloc de venda en règim d’autoservei del mercat municipal de la plaça de Cuba de Mataró
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
14        Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró, en relació al sòl no urbanitzable (adaptació del PG al PDUSC), i actualització del plànol de la classificació del sòl.
 
15        Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró, en relació als paràmetres comuns d’Ordenació, referents a l’envolvent de l’edificació.
 
16        Aprovació provisional del PMU del sistema dotacional públic de Figuera Major.
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
17        Aprovació inicial de la modificació del Reglament dels Cementiris Municipals.
 
 
           CMI DE VIA PÚBLICA
 
18        Donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta Local de Seguretat, celebrada el dia 18 de febrer d’aprovació del Pla de Seguretat Local de Mataró 2009-2011.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
 
           -Institut Municipal d’Educació-
 
19        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.  
 
20        Designar el Sr. Jaume Roig Vidal com a vocal del Consell Plenari de l’IME en representació de la Central Sindical Majoritària, en substitució del Sr. Josep Illa Ximenes.
 
 
           -Conselleria delegada de Cultura-
 
21        Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat .
           -Servei de Salut Pública i Consum-
 
22        Aprovar inicialment la creació, constitució i els Estatuts del Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme Central .
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
23        Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per a l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al “Manifest per a la millora educativa”.
 
24        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a la proliferació de pintades i grafittis a les façanes de la nostra ciutat.
 
25        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per estimular la implantació de noves empreses a Mataró.
 
26        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar una finestreta única contra la crisi.
 
27        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar la revisió del Protocol d’Actuació davant de situacions meteorològiques extremes.
 
28        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el trasllat de l’aparcament de camions de les Cinc Sènies.
 
29        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a l’organització d’un debat entorn possibles nous sistemes constructius.
 
30        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per fer front a la crisi, que inclou la revisió i modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2009.
 
31        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als canvis al Butlletí Municipal “MésMataró”.
 
32        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per garantir la pluralitat en els enviaments electrònics de notícies de l’Ajuntament.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’empresa Dolo guanyadora del premi Cre@tic 2008.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la prohibició a uns veïns de participar en una reunió.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el fet que l’últim guanyador del premi Cre@tic no hagi pogut muntar el seu projecte a Mataró.
 
37        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’augment de la deliqüència a Mataró.
 
38        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d’un índex d’artistes de la ciutat.
 
39        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la filtració dels informes relacionats amb el cas Ferrando.
 
40        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a un aparcament per a camions i autocars a Rocafonda.
 
41        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la qualitat dels materials emprats en les obres del futur centre Tecnocampus Mataró-Maresme.
 
42        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’obligació de comprar els habitatges de protecció oficial amb plaça d’aparcament i traster.
 
43        Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb els fets lamentables ocorreguts a l’Ajuntament el dia de Carnestoltes al vespre.
 
44        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la ubicació del Cruïlla de Cultures a la zona d’IVECO.
 
45        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per l’aprofitament del solar d’Iveco-Pegaso com espai d’estacionament.
 
46        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per afavorir la bioconstrucció en edificis públics.
 
47        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el patrimoni documental històric de la ciutat.
 
48        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb les noves línies d’autobusos de la ciutat.
 
 
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor