Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal (05/11/2009)

Escoltar

Ple municipal (05/11/2009)

Ple municipal (05/11/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de novembre de 2009,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


                                                               ORDRE DEL DIA

1  Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 1 d’octubre de 2009.
 
2  DESPATX  OFICIAL

 DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya contra la pujada d’impostos prevista pel govern en els pressupostos generals de l’Estat pel 2010.
4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè el Govern Espanyol no faci efectiu l’augment de l’IVA.
6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè dins el marc de la integració tarifària prevista en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, els majors de 60 anys puguin obtenir un descompte.
7 Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió de suport a la reunió de les Nacions Unides a Barcelona per a preparar la Conferència de les Parts de Copenhaguen.
8 Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista.

 DICTAMENS
 ALCALDIA
9 Canvi representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
10 Ratificar Decret de l’Alcaldia núm. 8767/2009 de 2 de novembre, de nomenament del President i del Vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual.
11 Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 -Servei d’Innovació i Promoció de Ciutat-
12 Adhesió de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat  2008-2011
 
 CMI DE SERVEIS CENTRALS
 -Servei de Gestió Econòmica-
13 Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per import de 30.900.000 euros
 
14 Autoritzar i avalar a PUMSA en la concertació d’una Pòlissa de crèdit d’import 2.500.000,00 €.
15 Autoritzar i avalar a PUMSA a prorrogar i ampliar a 3 anys la Pòlissa de crèdit d’import 3.000.000,00 €.
16 Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 230.000,00 €, per finançar la construcció d’un edifici plurifamiliar de 3 HPO al c/ Almeria, 77 (Vista Alegre).
17 Autoritzar a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró en la concertació d’una operació de préstec d’import 3.121.110,00 €, per finançar la construcció del parc.
18 Modificació de l'apartat relatiu a la renda, en el contracte d'arrendament de la masia "Can Trisach", de la què l'Ajuntament és arrendatari
 -Servei d’Ingressos-
19 Aprovació provisional modificacions Ordenances generals i reguladores dels impostos, exercici 2010 
20 Aprovació provisional modificacions Ordenances reguladores de les taxes exercici 2010
21 Aprovació  provisional  modificacions Preus Públics, exercici 2010.
22 Aprovació provisional modificacions Tarifes, exercici 2010.
 
23 Aprovació provisional modificacions categoria carrers, exercici 2010 
24 Aprovació preu públic per prestació de serveis de la Fira de Pessebres

 -Servei de Compres i Contractacions- 
25 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte de gestió, en la modalitat de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, i convocar licitació.
 
 CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
 -Servei d’Obres-
26 Aprovació inicial del “Projecte  executiu d’escola Marta Mata, 2 línies” a la carretera de Cirera.

 -Servei d’Urbanisme-
27 Aprovar Text Refós de la modificació del PGOM relativa a la reordenació de l’àrea d’equipaments i dotacions d’habitatge públic “Carrer Joan Maragall-Ronda Ramon Turró.
28 Aprovació definitiva de l’estudi de detall de les unitats d’actuació UA-53  i UA-58 EL VERDET.
 
 

 CMI DE SERVEIS PERSONALS
 
 -Institut Municipal d’Educació-
29 Designació de vocals del Consell Plenari de l’IME, en representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA i en representació de les famílies a proposta del Consell Escolar Municipal
30 Ratificar el Decret d’Alcaldia número 8116/2009, de 6 d’octubre, d’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2008-2009

 -Servei de Salut Pública i Consum-
31 Modificació d’Estatuts i canvi de denominació del Consorci Hospitalari de Catalunya
 
 CMI DE VIA PÚBLICA 
 -Servei de Protecció Civil-
32 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal per a Transport de Mercaderies Perilloses de l’Ajuntament de Mataró.
33 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal per inundacions de l’Ajuntament de Mataró.
34 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal per a sismes de l’Ajuntament de Mataró.
35 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal de nevades de l’Ajuntament de Mataró.
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
36 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la implantació d’un servei d’informació a través de SMS a la Policia Local.
37 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  per la creació d’una ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre.
38 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  sobre l’expulsió del representant de la Junta de Personal de tot el procés de selecció per a cobrir dues places d’inspector de la Policia Local de Mataró.
39 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  sobre la planta d’escòries de la incineradora de Mataró.
40 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  sobre la venda de la finca de Can Fàbregas i de Caralt a PUMSA.

 PRECS I PREGUNTES
41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els  robatoris ocorreguts al barri de Rocafonda la matinada de l’u al dos d’octubre de 2009.
42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la sentència del TSJC que obliga a l’ajuntament de Mataró a fer desinstal•lar una antena de telefonia situada al Camí del Mig.
43
 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’antena de telefonia mòbil situada al Camí del Mig.
44 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els incidents que han tingut lloc durant l’últim mes a la costa mataronina.
45 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el procés de selecció per cobrir places d’alts comandaments de la Policia Local de Mataró.
46 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les reparacions de cotxes a diferents indrets inadequats de la nostra ciutat.
47 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la cavalcada de reis.
48 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estudi elaborat per l’IMAC sobre l’equipació cultural de Mataró.
49 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la inseguretat al barri del Palau.
50 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre una enquesta realitzada per l’IMPEM als comerciants de Mataró.
51 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’escolarització d’alumnes.
52 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència el nombre de places d’aparcament a l’entorn del futur centre comercial del carrer Biada.
53 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a les esquerdes aparegudes a diversos habitatges del carrer  Salvador Espriu.
54 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  en relació amb l’aparcament públic la gestió del qual s’ha previst concedir a El Corte Inglés.
55 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  sobre la situació actual de les empreses tèxtils regentades per xinesos i clausurades pels mossos d’esquadra a Mataró.
56 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la nova construcció de la nova seu de l’empresa municipal Mataró Energia Sostenible, SA.
57 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l’organització d’una jornada tècnica sobre nous sistemes constructius.
58 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la vaga d’autobusos dels dies 29 i 30 d’octubre.