Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal 11/06/2009

Escoltar

Ple municipal 11/06/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 11 de juny de 2009, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                               ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions : ordinària del dia 7 de maig de 2009 i extraordinària del dia 11 de maig de 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient i reivindicar el valor del paisatge en el nou model econòmic.
 
4         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CIU, PSC, ICV-EUIA, ERC i PPC per a l’adhesió al VI Manifest 2009 de la fibromialgia i la síndrome de la fatiga crònica.
 
5         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per reduir l’IVA en productes alimentaris de primera necessitat.
 
6         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a l’adhesió a la campanya “Aconseguir la recepció de les televisions en català a tot el territori lingüístic”.
 
7         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per modificar aspectes de la Llei Hipotecària i adaptar-los a la situació de crisi actual.
 
8         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA, PSC, ERC i CUP en commemoració del 28 de juny, Dia de l’alliberament lèsbic, gai, bisexual i transsexual.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
9         Nomenament representant de l’Ajuntament de Mataró a l’Assemblea General de la Caixa de Girona.
          
10        Ratificar els acords adoptats per l’Assemblea General de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya a fi de donar compliment al requeriment del Registre Mercantil.
 
11        Canvis representants del grup municipal d’ICV-EUiA i PSC de l’Ajuntament de Mataró en la Fundació Privada Unió de Cooperadors de Mataró.
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Presidència-
 
12        Denegació de la concessió de títol honorífic de fill predilecte de la ciutat al Dr. Ramon Calsapeu i Cantó. 
 
 
           -Innovació i Promoció de Ciutat-
 
13        Aprovació de la desafectació de bens de domini públic i cessió gratuïta a la Fundació Tecnocampus.
 
14        Aprovació del marc de preus dels espais de lloguer per a empreses i institucions del TCM 2 i TCM 3.
 
 
           -Llicències d’Activitats-
 
15        Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Mataró.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
16        Aprovació de l'inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Mataró.
 
17        Desafectació de l'habitatge 3r C, escala B, de l'edifici del c. Madoz, 28- 30, de Mataró.
 
 
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
18        Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró.
 
19        Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró.
 
20        Revisió de la valoració del lloc de treball de cap del Servei de promoció de ciutat i comerç.
 
21        Proposta de modificació de relació de llocs de treball de l’IMAC.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
22        Aprovació definitiva de la relació de béns i drets per a l’expropiació del sòl afectat per a l’execució del projecte de vial de vianants de l’Eix Valldeix i sol•licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la declaració d’urgent ocupació.
 
23        Aprovació definitiva de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica i ajust de límits de la parcel.la 43, situada al carrer del Tennis 33 sector de “Can Quirze”.
 
 
           CMI DE VIA PÚBLICA
 
           -Àrea de Via Pública-
 
24        Aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal de Circulació i Transport de mercaderies perilloses.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
 
             -Conselleria Delegada de Cultura-
          
25        Aprovar inicialment la creació, constitució i els Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró
 
26        Proposar el nomenament de la directora-gerent de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
27        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l’ajuntament de Mataró reconegui la tasca de les entitats relacionades amb la Setmana Santa mataronina.
 
28        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la celebració de l’any Amades.
 
29        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar que l’ajuntament tiri endavant una campanya per informar als mataronins sobre aspectes relacionats amb les antenes de telefonia.
          
30        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè es revisi a fons el Pla Local de l’Habitatge.
 
31        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la utilització de vehicles elèctrics.
 
32        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar que l’ajuntament promocioni amb més intensitat el nomenament de Mataró com a ciutat pubilla de la Sardana 2009.
 
33        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la reparcel•lació de l’àmbit Ronda Barceló i illa Fàbregas i de Caralt.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
34        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts als malalts d’Alzheimer.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la manca de plànols urbans complets que estiguin a disposició de ciutadans o visitants de Mataró.
 
36        Prec que presenta el grups municipal de Convergència i Unió per tal de què l’ajuntament estableixi acords amb portals de recerca de feina.
 
37        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts al patrimoni amb càrrec a l’1% cultural.
 
38        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre la manca de plànols de la ciutat amb el nom dels carrers a les oficines de turisme.
 
39        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió referent a la seguretat a les escoles.
 
40        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de la seguretat a Mataró.
 
41        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els habitatges municipals del carrer Almeria en règim de lloguer.
 
42        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la nova entrada/sortida Mataró Nord de la C-32.
 
43        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió referent al trasllat del centre de transformació del carrer Sant Antoni.
 
44        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió referent a la ubicació del Festival Cruïlla de Cultures a l’espai IVECO.
 
45        Prec que presenta el grups municipal de Convergència i Unió pel condicionament d’un espai d’estacionament provisional al sector IVECO-PEGASO.
 
46        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la xemeneia Ribas i Julià.
 
47        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la compra del solar de Can Fàbregas per part de el Corte Inglés.
 
48        Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre la signatura a porta tancada de la compra-venda del solar del carrer Biada cantonada amb Ronda Alfons XII.
 
49        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la signatura de compravenda de la parcel•la de Can Fàbregas i de Caralt.
 
50        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb la destrucció de part del pas de Ronda de la Muralla, bé cultural d’interès nacional.
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor