Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari (24/12/2009)

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari (24/12/2009)

Ple Municipal Extraordinari (24/12/2009)

Dia
Hora
Lloc
Saló de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
10237/2009 de 21 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 24 de desembre de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 24 de desembre de 2009, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
           DICTAMENS
 CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Manteniment i Serveis-

1         Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de serveis funeraris en aplicació de la Directiva 2006/123/CE relativa a los “Servicios en el Mercado Interior”.

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 

-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat-
 
2         Aprovació inicial de la derogació de l’Ordenança municipal reguladora dels usos de les plantes baixes de determinats carrers comercials, i de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ  

-Servei de Gestió Econòmica- 
 
3         Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2010, integrat pel pressupost de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, Societats Municipals i Ens Públics Empresarials.

-Servei d'Ingressos- 
 
4         Aprovació definitiva de les modificacions a l'Ordenança General i a les Ordenances reguladores dels Impostos, per a l'exercici 2010.
 
5         Aprovació definitiva de les modificacions a les Ordenances reguladores de les Taxes, per a l'exercici 2010. 
 
6         Aprovació definitiva de les modificacions als Preus Públics, per a l'exercici 2010.
 
7         Aprovació definitiva de les modificacions a les Tarifes, per a l'exercici 2010.
 
8         Aprovació definitiva de les modificacions a la Categoria dels carrers, per a l'exercici 2010.  
 
9         Aprovar la relació de les actuacions a presentar davant el Ministeri de Política Territorial per al seu finançament amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) creat per el Reial Decret-Llei 913/2009 de 26 d’octubre

-Servei de Secretaria General- 
 
10        Aprovació proposta d’Alcaldia de congelació retribucions càrrecs municipals.


-Servei de Recursos Humans-
 
11        Aprovació inicial de la plantilla de l’Ajuntament per a l’any 2010.
          
12        Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Acció Cultural per a l’any 2010.
 
13        Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Educació per a l’any 2010.
 
14        Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica per a l’any 2010.
 
15        Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2010.
 
16     Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut d’Esports per a l’any 2010.
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor