Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 05/02/2009

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 05/02/2009

Ple Municipal Ordinari. 05/02/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal Ordinari.

Ordre del dia

Decret

959/2009 de 2 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 5 de febrer del 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de febrer de 2009, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                               ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions : ordinària del dia 4 de desembre de 2008 i extraordinària del dia 22 de desembre de 2008..
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a millorar l’aplicació de la Llei Estatal de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
 
4         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i d’Esquerra Republicana de Catalunya sobre la internacionalització del dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català.
 
5         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per la suspensió de l’expulsió de sis estudiants de la UAB arran de les protestes contra l’aplicació del Pla Bolonya.
 
6         Manifest que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per la defensa dels grups de cultura i tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics.
 
7         Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals condemnant la violència xenòfoba en la pràctica esportiva.
 
8         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al peatge a la C-32.
           DICTAMENS
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Innovació i Promoció de Ciutat-
 
9         Modificació dels estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró.
 
10        Aprovació de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme.
 
11        Resolució del recurs d’alçada interposat per Catalina Muñoz Nagera contra el decret de la Presidenta de l’IMPEM per l’atorgament d’una subvenció per a la creació de llocs de treball estables a Mataró.
 
 
             -Servei Llicències d’Activitats-
 
12        Aprovació del Pla de serveis de temporada de les platges de Mataró durant l'any 2009.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
13        Desnonament pis de propietat municipal situat al c. Sant Valentí, 9, 5è 2ª de Mataró.
 
14        Concessió demanial a favor del Centre de Formació i Prevenció, d'una part de la finca municipal "Quintana de Sant Miquel de Mata i Cal Monjo", per a activitats terapèutiques de malalts amb trastorns mentals.
 
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
15        Modificació de la Plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.
 
16        Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró.
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d’Obres-
 
17        Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern en la sessió del dia 7, 26 i 29 de gener de 2009, relatius a l’aprovació inicial dels projectes integrats en el Fons Estatal d’Inversió Local.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
18        Aprovació definitiva de l’estudi de detall d’ordenació de volums del CAP Ronda Prim de Mataró.
 
19        Aprovació provisional de la modificació del PGOM que afecta àmbit 5-07 “Sector Madoz-Antoni Puigblanch” i designar a PUMSA administració actuant d’aquest àmbit.
 
20        Aprovació provisional de la modificació del PGOM que afecta l’àmbit de la planta de tractament de residus sòlids urbans i el de la depuradora.
 
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
21        Ratificació de l’acord d’adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de l'Agencia de Residus de Catalunya amb la Societat Ecovidrio (2008-2013).
 
22        Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions dels dies 19.12.2005, 6.2.2006, 6.3.2006, 10.12.2007 i 26 i 29 de gener de 2009, relatius a l’aprovació inicial dels projectes integrats en el Fons Estatal d’Inversió Local
 
 
           CMI DE VIA PÚBLICA
 
23        Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local d'aprovació de tres projectes del Servei Mobilitat, convocatòria Fons Estatal d'Inversió Local.
 
          
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
 
           -Institut d’Esports-
 
24        Canvi del representant del Grup Municipal Socialista al Consell Rector de l’Institut d’Esports.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
25        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s’aturi el trasllat de Can Fàbregas.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el finançament del Tecnocampus.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la valoració que fa el govern dels resultats d’una enquesta sobre els mitjans de comunicació municipals.
 
28        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al trasllat del centre de transformació del carrer Sant Antoni.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les gestions fetes per la Comissió per a la rehabilitació de la Basílica de Santa Maria.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al desmuntatge i trasllat de la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la reestructuració de les línies del Mataró Bus.
 
32        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el servei de recollida de brossa selectiva en alguns punts del centre de la ciutat.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat en què es troben les pantalles acústiques de l’entrada a Mataró per la C-60 i el pas soterrani que dóna accés a l’estació de la Renfe i al Port de Mataró.
 
34        Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb les irregularitats en l’acomiadament d’un treballador fix de Mataró Audiovisual.
 
35        Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb els elements del subsòl que formen part de Can Fàbregas i de Caralt.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a un aparcament per a autocars i camions a l’est de la ciutat.
 
37        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el nou web municipal.
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor