Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals (11/03/2010)

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals (11/03/2010)

Dia
Hora
Lloc
sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r subterrani)
Organisme
Comissió Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 11 de març de 2010
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 25 de febrer de 2010.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació

4.1. Flexibilitat Policia Local

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA


5.1. Conveni amb la Generalitat de Catalunya, per a la cessió d’ús d’un terreny destinat a la millora de la recepció de la TDT.

SERVEI D’INGRESSOS

5.2. Donar compte de les Sentències del Jutjat contenciós administratiu número 10 i del TSJ de Catalunya, en el recurs plantejat per FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.contra la liquidació de la Tasa per aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses expltadores de serveis de subministraments d'interès general, exercici 2002.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.3. Donar-se per assabentada de la  Sentencia número 13/10 de data 13 de gener de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 261/08, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 108/06).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.4. Modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2009.

5.5. Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2010.

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL – ARXIU MUNICIPAL

6.1. Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Mataró i els senyors Antoni Esquerra-Torrescasana Llobet i Salvador Esquerra Jofra per a la donació del fons documental relatiu a la fàbrica tèxtil “Hijos de Joaquín Esquerra” i de la col•lecció documental de Manuel Comas i Font

7.    Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals Immaculada Pruna Ribas


Mataró, 8 de març de 2010

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA