Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals (25/02/2010)

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals (25/02/2010)

Comissió Informativa de Serveis Centrals (25/02/2010)

Dia
Hora
Lloc
Carrer de El Carreró, Sala de reunions 1r. soterrani
Organisme
Comissió Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 25 de febrer de 2010
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 11 de febrer de 2010.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació

4.1 Horari servei d’atenció telefònica

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del Projecte d’execució d’equipament per a la gent gran als carrer Pla de Bages-Penedès-Garrotxa (Masia Can Miralles), i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 861.637,91 euros, IVA no inclòs (exp. 48/2010)

5.2 Aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de de llicències Oracle, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i adjudicació provisional a favor de la mercantil Oracle Ibérica, SRL, per import de 73.569,27 €, IVA no inclòs (exp. 184/2009)

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

5.3 Proposta de convocatòria per crear una llista d’espera de tècnic/a mitjà/na de protecció civil.

5.4 Proposta de convocatòria per cobrir un oficial primera lampista, contracte de relleu.

5.5 Donar compte Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona (J.M.F.P.)

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA


6.1 Desafectació dels departaments 2n A, escala A i  5è C, escala B, de l’immoble municipal situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

6.2    Aprovació expedient de modificació per crèdit extraordinari de l’Ajuntament.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.3 Modificació del contracte del servei de neteja d’edificis municipals per disminució del seu import en 20.833,06 euros (exp. 54/2009)

6.4 Liquidació definitiva de l’exercici 2009, del contracte de gestió del servei públic de transport col•lectiu de viatgers de 847.851,66 euros. (exp. 12/2008)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6.5 Aprovació nova flexibilitat unitat tàctica operativa (UTO) per a la Policia Local

7. Precs i preguntes
 

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 22 de febrer de 2010

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA