Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals (28/01/2010)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals (28/01/2010)

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals (28/01/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 28 de gener de 2010
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 14 de gener de 2010.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació

4.1 Informació FEOSL 2010

Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA


5.1 Assabentament de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el procediment d'extinció del dret de casa-habitació de l'ocupant del pis àtic C, esc B, del c. Madoz, 28-30, de Mataró.
 
5.2 Assabentament sentència del Jutjat de 1a Instància 2 de Mataró, dictada en procediment de desnonament per falta de pagament de l'arrendatari del pis St. Valentí, 9, 5è 2a (Mataró).
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS


5.3 Proposta d’aprovació de bases específiques i convocatòria de 2 places de sotsinspectors/es de la Policia Local, promoció interna.
 

5.4 Proposta de convocatòria del procés selectiu per cobrir 1 plaça de tècnic/a especialista, adscrit a la secció d’Inspecció Fiscal.

5.5 Proposta de convocatòria de la provisió de lloc de treball de responsable de consergeria de El Carreró i La Riera.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.6 Acordar la resolució del contracte de subministrament de material d’oficina, informàtic i tècnic, finalitzat amb la mercantil Heliocorb, SL (exp. 110/2007)

SERVEI D’INGRESSOS

5.7 Aprovació projectes socials FEOSL

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2010.

6.2 Aprovació de l’actualització dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les Societats Municipals: PUMSA, GINTRA i AMSA.

6.3 Aprovació de l’actualització del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual.

6.4 Aprovar la concertació d'operacions de crèdit per al finançament del programa d'inversions 2010, per import de 12.717.315,11 euros

6.5 Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 4.527.600,00 €, € per finançar  les obres d’adequació de la nau situada al veïnat de valldeix.

6.6 Desafectació de la vivenda situada al pis 3r B, esc. A, de l'edifici de mestres del c. Madoz, 28-30, de Mataró; sol.licitud d'autorització prèvia a la Generalitat de Catalunya
 
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS


6.7 Modificació i revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària, adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA (exp. 20/2006)

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 25 de gener 2010


NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA