Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (16/09/2010)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (16/09/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 16 de setembre de 2010
Hora: 9’05
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ actes de les sessions ordinàries dels dies 9 i 22 de juliol i 2 de setembre, i de la sessió extraordinària del 20 de juliol.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

5.1 Ratificar el decret 6404/2010, de 28 de juliol, pel qual s’acordà cedir a precari a la Fundació Privada Funamment el local de propietat municipal, situat a la plaça del Forn del Vidre, 1, de Mataró

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 1.113.674,58 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (exp. 116/2010).

6. Propostes al Ple

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 14 de setembre  de 2010

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA