Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (06/07/2010)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (06/07/2010)

Consell Plenari de l'IME (06/07/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

 

Ajuntament de Mataró
Institut Municipal d’Educació
CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

 
Dia: 6 de juliol de 2010
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
 
 
Per indicació de la presidenta de l’IME us convoco a la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
 
1.       Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27 d’abril de 2010.
 
2.       Despatx Oficial.
 
3.       Línies d’actuació:
 
3.1.    Valoració del primer curs de funcionament de l’Escola Municipal de Música de Mataró.
 
4.       Propostes al Consell:
 
4.1.    Aprovar l’inici dels tràmits conduents a la cancel·lació del dipòsit de 48.223,32 € constituït amb els fons provinents dels treballadors de l’extingida empresa Trabal, SA per ser destinat a millores d’infraestructura, dotacions d’equipament o material per a l’Institut Miquel Biada.
 
4.2.    Ratificar el decret 590/2010, d’11 de maig, d’acceptació i aplicació de la subvenció destinada a la realització de l’activitat “Oïdes mediterrànies. Músiques per a la interculturalitat”, corresponent a l’any 2010, concedida per la Diputació de Barcelona
 
4.3.    Ratificar el decret 591/2010, d’11 de maig, d’acceptació i aplicació de la concessió d’ajuts de suport a serveis i activitats de l’any 2010 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
 
4.4.    Ratificar el decret 810/2010, de 16 de juny, de pròrroga de la contractació d’una empresa de serveis per a la gestió del servei de cuina a les Escoles Bressol de l’IME per als cursos 2010-2011 i 2011-2012
 
 4.5.    Ratificar el decret 823/2010, de 21 de juny, d’aprovació de la resolució del contracte de serveis de treballs d’elaboració de nòmines, documentació contractual i liquidació de Seguretat Social del personal de l’IME
 
4.6.    Ratificar el decret 836/2010, de 22 de juny, de pròrroga de la contractació de la gestió del servei de bar de l’Institut Miquel Biada per als anys 2010, 2011 i 2012
 
4.7.    Ratificar el decret 857/2010, de 29 de juny, d’aprovació de les bases per a l'atorgament dels ajuts individualitzats per a les Escoles bressol corresponent al curs 2010-2011
 
4.8.    Ratificar el decret 868/2010, de 30 de juny, sobre bases per a la provisió del lloc de treball de Cap d'Educació entre personal funcionari de carrera de l'administració local i autonòmica, mitjançant el procediment de lliure designació
 
4.9.    Ratificar el decret 896/2010, d’1 de juliol, d’adjudicació provisional de la contractació per a la realització del servei de treballs d’elaboració de nòmines, documentació contractual i liquidació de Seguretat Social del personal de l’IME
 
4.10.Ratificar el decret 897/2010, d’1 de juliol, de pròrroga de l'Acord marc regulador de l'admissió d'empreses per poder participar en la gestió dels serveis docents dels diferents programes formatius de l'EMMM per al curs 2010-2011
 
4.11.Ratificar el decret 895/2010, d’1 de juliol, d’aprovació de les bases de selecció de personal laboral mitjançant concurs oposició per cobrir tres places de professor/a titular A de secundària amb contractació laboral indefinida de l’Institut Municipal d’Educació
 
4.12.Donar compte del decret 406/2010, 19 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Ana Belen Casado Daza com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT
 
4.13.Donar compte del decret 452/2010, de 23 d'abril, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Ana Belen Casado Daza com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT
 
4.14.Donar compte del decret 453/2010, de 23 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Laura Godoy Ortigosa com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de reducció de jornada per llicència per estudis

4.15.Donar compte del decret 454/2010, de 23 d’abril, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Cabot Saborido com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de permís retribuït per matrimoni

 4.16.Donar compte del decret 456/2010, de 26 d'abril, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Virna Esteva Pijoan com a bibliotecària de l'IES per substitució de la titular en situació de permisos retribuïts
 
4.17.Donar compte del decret 600/2010, 14 de maig, contractació, per via d'urgència, de la senyora Ester Serra Balagué com a educadora de les escoles bressol amb un contracte temporal
 
4.18.Donar compte del decret 601/2010, 14 de maig, contractació, per via d'urgència, de la senyora Ester Serra Balagué com a educadora de les escoles bressol amb un contracte temporal
 
4.19.Donar compte del decret 621/2010, de 17 de maig, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Ana Belen Casado Daza com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT
 
4.20.Donar compte del decret 666/2010, de 21 de maig, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’IMPEM i l’IME per al desenvolupament del Programa Qualifica’t com a programa de formació i de qualificació professional
 
4.21.Donar compte del decret 678/2010, de 27 de maig, sobre tramitació jubilació parcial senyor Albert Pujol Font i contractació, per via d'urgència, del senyor Ivan Hereza Rodes com a professor titular B de l'IES Miquel Biada amb contracte de relleu
 
4.22.Donar compte del decret 743/2010, de 7 de juny, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Ester Serra Balagué com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de permís retribuït
 
4.23.Donar compte de la Proposta al Ple de l'esmena de l'error material existent a la relació de llocs de treball de l'IME per a l'any 2010, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 3 de juny.

4.24.Donar compte del decret d’Alcaldia 5381/2010, de 28 de juny, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró per al Projecte d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi al segon cicle de l’ESO de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.

5.       Informacions de la Presidència.
 
 6.       Precs i preguntes.
 
 
 
Mataró, 2 de juliol de 2010
 
 
La secretària
 
 
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
 
 

Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.