Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/02/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/02/2010)

Junta de Govern Local (01/02/2010)

Dia
Hora
Lloc
La Riera 48, Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  1 de febrer del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  18 de gener del 2010

2 DESPATX OFICIAL

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Presidència-

3 Aprovació de les aportacions al Consorci Digital Mataró-Maresme
 
CMI SERVEIS CENTRALS
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

4 Assabentament de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el procediment d'extinció del dret de casa-habitació de l'ocupant del pis àtic C, esc B, del c. Madoz, 28-30, de Mataró.

5 Assabentament sentència del Jutjat de 1a Instància 2 de Mataró, dictada en procediment de desnonament per falta de pagament de l'arrendatari del pis St. Valentí, 9, 5è 2a (Mataró).

-Servei d’Ingressos-

6 Aprovació projectes socials FEOSL

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Acordar la resolució del contracte de subministrament de material d’oficina, informàtic i tècnic, finalitzat amb la mercantil Heliocorb, SL    

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Aprovació bases específiques i convocatòria de 2 places de sotsinspectors/es de la Policia Local, promoció interna.

9 Aprovar la convocatòria del procés selectiu per cobrir 1 plaça de tècnic/a especialista, adscrit a la secció d’Inspecció Fiscal.

10 Aprovar la convocatòria per a la provisió de lloc de treball de responsable de consergeria de El Carreró i La Riera.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

11 Ratificació del Decret 10491/2009 de 30 de desembre del conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, en relació  amb  l’aprovació de dues despeses relatives a les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí a favor de PUMSA.

12 Aprovació inicial del Projecte d’execució museu tèxtil a la fabrica del patrimoni arquitectònic municipal Can Marfà Fase 1 Nau Curta.

13 Aprovació inicial del Projecte  de rehabilitació de la nau Cabot i Barba per a telecentre i equipament municipal.

14 Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram i aigua dels carrers Sant Joaquim i Unió.

15 Aprovació inicial del Projecte d’adequació d’espais de l’edifici de l’antiga Escola Universitària Politècnica de Mataró.

16 Aprovació inicial del Projecte  d’adequació de la Nau Gaudí per a usos museístics.

17 Aprovació inicial  del Projecte executiu de reforma i remodelació del Museu de Mataró. Edifici de Can Serra.

18 Aprovació inicial del Projecte de millora del Teatre Monumental, 2ª Fase.

19 Aprovació inicial de Projecte de millora d’estalvi i eficiència energètica als equipaments de Ca l’Arenas, Biblioteca Pompeu Fabra i Teatre Monumental.

    -Servei d’Urbanisme-

20 Donar compte de la sentència 366/09 del Jutjat Contenciós-administratiu nº 7 de Barcelona que inadmet a tràmit  el RCA interposat per Salvador Pagés Adrubau contra l’aprovació definitiva del projecte de reparcel•lació de la UA-72 Can Quirze.

21 Aprovació inicial del pla especial d’assignació d’usos a l’equipament de la “Nau Central Fàbrica Cabot i Barba”.

22 Aprovació inicial del projecte de reparcel•lació del sector de l’estació depuradora EDAR – Planta de tractament de Residus Sòlids Urbans.

    -Servei de Manteniment i Serveis-

23 Aprovació inicial del Projecte de reforma de l’enllumenat públic del quadre “OO”.

24 Aprovació inicial del Projecte de substitució de calderes estanques per calderes de condensació a 7 equipaments municipals.

25 Aprovació inicial del Projecte d’instal•lació de comptadors electrònics de regs a diferents zones verdes de la ciutat.

26 Aprovació inicial del Projecte de soterrament de 6 punts de recollida selectiva.

27 Aprovació inicial del Projecte de climatització de la sala d’actes de l’Institut Miquel Biada.

28 Aprovació inicial del Projecte d’habilitació de magatzem de patrimoni arqueològic.

29 Aprovació inicial del Projecte de substitució de gespa artificial al camp de futbol de Cerdanyola.

30 Aprovació inicial del Projecte d’instal•lació de gespa artificial al camp de futbol de La Llàntia.

CMI VIA PÚBLICA

-Àrea de Via Pública-

31 Donar compte i acceptar el contingut de la sentència 412/09 del jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, de l’expedient contenciós-administratiu 345/09.

32 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

33 Inadmetre recurs extraordinari de revisió en relació a la imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar    

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor