Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/03/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/03/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  1 de març del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de febrer del 2010.

2. DESPATX OFICIAL

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
-Innovació i Promoció de Ciutat-
 
3. Aprovació de l’Acord Eix Mataró-Granollers

CMI SERVEIS CENTRALS
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
    
-Servei de Compres i Contractacions-

4. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del Projecte d’execució d’equipament per a la gent gran als carrer Pla de Bages-Penedès-Garrotxa (Masia Can Miralles), i convocar licitació.    

5. Aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de llicències Oracle, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i adjudicació provisional a favor de la mercantil Oracle Ibérica, SRL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6. Convocatòria per crear una llista d’espera de tècnic/a mitjà/na de protecció civil.

7. Convocatòria per cobrir un oficial primera lampista, contracte de relleu.

8. Donar compte Sentència núm. 501/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, recaiguda en el recurs núm. 549/2008 E.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

9. Aprovació definitiva del Projecte executiu d’Escola Marta Mata, 2 línies, incorporant les esmenes formulades per la Secció de Supervisió de Projectes, Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,  Departament d’Educació de la Generalitat de  Catalunya.

-Servei d’Urbanisme-

10. Aprovació inicial del P.U. del vial interior del PMU “ El Rengle” (tram 3, entre els carrers Caldes d’Estrac i carrer Tordera).

- Servei d’Habitatge-
 
11. Ordre de reposició de local al seu estat inicial i cessament de l’ús d’habitatge, al c. Transversal, 39-41 bxs.

12. Desestimació recurs de reposició contra l’ordre d’enderroc de cobert i pèrgola en pati, a la Via Europa, 194-196, bxs 3a.

CMI VIA PÚBLICA

13. Donar compte i acceptar el contingut de la sentència 344/09 del jutjat contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 267/2008.

14. Donar compte del contingut de la sentència 441/09 del jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 402/2008.

15. Donar compte del contingut de la sentència 492/09 del jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 50/2008.

PRECS I PREGUNTES
 

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar    

En dono fe,  EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor