Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (05/07/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (05/07/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Junat de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de juliol del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  21 de juny del 2010

2 DESPATX OFICIAL

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d’Activitats-

3 Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs d’apel•lació núm. 1075/2008, interposat per G.S.M., contra la interlocutòria de data 1 d’abril de 2008 del Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, la qual va denegar la petició de suspensió de l’executivitat del decret que ordena el cessament de l’activitat situada al c. Amadeu Vives, 8.

CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

4 Donar compte de l’estat d’execució pressupostari del primer quadrimestre 2010.

5 Contractar un nou arrendament de la finca situada al carrer Pablo Ruiz Picasso, 28, de Mataró, per un termini de 4 anys, per continuar amb el Centre obert i l'Espai jove.

-Servei d’Ingressos-

6 Donar compte de la Sentència del Jutjat contenciós administratiu número 6 de Barcelona en el recurs interposat per CABLEUROPA SAU contra l'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7 Acceptació de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 1.942.610,51 euros dins del Projecte Impuls-Treball

8 Encàrrec de gestió de part dels Plans d'ocupació extraordinaris 2010-2011 dins del Projecte Impuls-Treball

9 Aprovar la convocatòria per crear una llista d’espera de tècnic/a mitjà/na de prevenció de riscos laborals, grup A2, per contractacions de tipus temporal o possibles substitucions

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Aprovació d’una despesa de 69.000.00 €  a favor de l’empresa Gestió Integral de Trànsit Mataró SL ( GINTRA) pel concepte d’aportació municipal per la construcció del camp de futbol 7 al carrer Terrassa.

11 Aprovació del Projecte Modificat del projecte d’urbanització del Parc de Rocafonda.  Fase Urbanització,  degut a  necessitats noves sorgides en el decurs de les obres.

-Servei de Manteniment i Serveis-

12 Aprovació dels preus definitius de tractament de la fracció orgànica de residus municipals del Consell Comarcal del Maresme per l’any 2010.

-Servei d’Habitatge-
 
13 Ordre de retirada de rètols al c. Churruca, 74, bxs.

14 Ordre de retirada de rètol al c. Palau, 12, bxs.

15 Ordre de retirada de rètol al c. Gibraltar, 22, bxs - rda. Rafael Estrany.

16 Ordre de retirada d’antena parabòlica al Torrent de la Pólvora, 137, 1r 1a.

17 Ordre de retirada d’antena parabòlica a la rda. de la Creu de Pedra, 25, 3r 2a.

18 Ordre de retirada d’antena parabòlica a la Riera Figuera Major, 61, 2n 1a.

19 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Vallès, 49, 3r 2a.

20 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. República Dominicana, 75, 5è 1a.

CMI VIA PÚBLICA

21 Donar compte del contingut de la interlocutòria de 4 de maig de 2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 1  de Barcelona, expedient contenciós administratiu número 358/2009-2.

22 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor