Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (06/09/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (06/09/2010)

Junta de Govern Local (06/09/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret

6939/2010 de 2 de setembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 6 de setembre de 2010

 

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de setembre del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de juliol del 2010

 

 

2         DESPATX OFICIAL

 

 

           CMI SERVEIS CENTRALS

           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

          

            -Servei d’Ingressos-

 

3         Donar compte de les sentències del Jutjat de lo contenciós 6 i del TSJC en el plet interposat per VODAFONE ESPAÑA S.A. contra la liquidació, via Inspecció,  de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general, exercici 2002

 

 

           -Servei de Compres i Contractacions-

 

4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de desinfecció dels sistemes de reg per aspersió.

 

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de lloguer de maquinària pesada.

 

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de treballs de paleta en edificis i escoles municipals.

 

7         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament de material de lampisteria.

 

8         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament de material d’obra.

 

 

           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

 

9         Proposta ratificació d’acord adoptat per Decret, d’interposició de recurs de suplicació contra la sentència dictada pel Jutjat Social, vers la demanda de reclamació de conflicte col•lectiu presentada per la secció sindical CCOO contra  l’Ajuntament de Mataró per la no aplicació de l’ increment de la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2009 en un 1%

 

 

           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

 

10        Donar-se per assabentada de la Sentència numero 260/2010, de data  7 de juliol de 2010, dictada pel Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona, dictada en l’incident 297.2010G i número de concurs 1063.2009G, interposat per l’empresa GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS SL, contra l’administració concursal, la concursada Servicios y Obras SL i l’Ajuntament de Mataró.

 

11        Donar-se per assabentada de la Sentència de data 1 de juliol de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 78/2010, interposat contra el decret numero 9805/2009, de 4 de desembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que resolt no admetre a tràmit la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC77/08).

 

12        Donar-se per assabentada de la Sentència número 104/10, de data 2 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, que desestima el Recurs Ordinari numero 39/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC75/06).

 

13        Donar-se per assabentada de la Sentència número 232/10, de data 8 de juliol de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 195/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda mentre circulava amb un ciclomotor per la via pública a causa d’un líquid (Expedient: AGC57/08).

 

14        Donar compliment de la Sentència de data 1 de juliol de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, que estima el Recurs Abreujat numero 60/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys soferts al vehicle matricula 0018-DKP, al caure un arbre de la via pública, el dia 24 de gener de 2009.  (Expedient: AGC16/09).

 

15        Donar-se per assabentada de la Sentència numero 486/2010, de data 9 de juliol de 2010, dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 14, en el Rotlle numero 779/2009, Judici Ordinari numero 536/2008 del Jutjat de Primera Instància número 1 de Barcelona, interposat contra la companyia asseguradora municipal ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y RESEGUROS SA. (Expedient: AGC52/05).

 

 

            CMI SERVEIS TERRITORIALS

 

           -Servei d'Obres-

 

16        Aprovació del Projecte modificat del projecte d’adequació de la Nau Gaudí per a usos museístics.

 

 

           -Servei d’Urbanisme-

 

17        Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós-administratiu nº 4 de Barcelona que desestima el recurs contenciós núm 341/2007 interposat contra l’aprovació de la cinquena derrama de les obres d’urbanització del Sector del Pla parcial de Can Quirze.

 

18        Aprovació inicial de la modificació de l’Estudi de Detall “d’ordenació de volums de la parcel•la A de la ua-d69 en agrupació amb la parcel•la veïna” per a la rectificació d’errors

 

 

           -Servei de Manteniment i Serveis-

 

19        Acceptació de la resolució, a partir del dia 1 de juliol de 2010, del Conveni per la gestió econòmica de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament.

 

20        Encarregar provisionalment fins a finals de l’any 2010 i amb efectes retroactius des del dia 1 de juliol de 2010, la gestió econòmica del tractament de la fracció orgànica de residus municipals al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans dels Maresme.

 

21        Aprovació de la modificació del projecte de substitució del paviment de gespa artificial del camp de futbol de Cerdanyola, projecte finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat.

 

 

           CMI VIA PÚBLICA

 

22        Donar compte del contingut i acceptar la sentència núm. 180/2010 de 19 de maig de 2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 281/2007 C.

 

23        Donar compte del contingut de l’auto de 21 d’abril de 2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 11  de Barcelona, expedient contenciós administratiu 379/2009 B.

 

24        Donar compte del contingut de la sentència núm. 159/2010 de 21 d’abril de 2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 467/2008 D.

 

25        Donar compte del contingut de la sentència 178/2010 de 3 de juny de 2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 140/2008 A.

 

26        Donar compte del contingut de la sentència 30/2010 de 4 de febrer de 2010 de jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 35/2008 E.

 

 

           PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor