Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (07/06/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (07/06/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  7 de juny del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  25 de maig del 2010

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3 Pròrroga de la cessió d'ús d'un local situat al carrer Colòmbia, 48, de Mataró, a favor de l'entitat Llibre Viu.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Iniciar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte de rehabilitació de l’antiga nau central de Cabot i Barba, fase d’instal•lacions i acabats” i aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regirà la contractació de les obres expressades 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Aprovació de les bases específiques i convocatòria de 10 places d’agent de la policia local, grup C2, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

CMI VIA PÚBLICA

6 Donar compte del contingut de la sentència 53/2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 7  de Barcelona, expedient contenciós administratiu 250/2008 A.

7 Donar compte del contingut de la sentència 94/2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 1  de Barcelona, expedient contenciós administratiu 156/2009-2.

8 Donar compte del contingut de la sentència 96/2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 50/2008 E.

9 Donar compte del contingut de la sentència 109/2009 del jutjat contenciós administratiu núm. 2  de Barcelona, expedient contenciós administratiu 262/2008 I.

10 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor