Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. (10/05/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local. (10/05/2010)

Junta de Govern Local. (10/05/2010)

Dia
Hora
Lloc
Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
3850/2010 de 6 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 10 de maig del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

  En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de maig del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 26 d’abril del 2010.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Llicències d’Activitats-
 
3         Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 de març de 2010, que desestima el recurs d’apel•lació núm. 379/2009, interposat per Telefónica Móviles España, SA, contra la interlocutòria de data 23 de desembre de 2008 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, la qual va autoritzar a l’Ajuntament de Mataró l’entrada al recinte situat a l’Avinguda Maresme, 166, per tal d’executar el precinte del sistema UMTS de l’estació base de telefonia mòbil d'aquest emplaçament, mancat de la llicència municipal preceptiva.
 
           -Presidència-
          
4         Aprovació de les aportacions al fons Català de Cooperació.
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
5         Aprovar la modificació del contracte de manteniment de les instal•lacions elèctriques dels edificis municipals i escolars
          
6         Aprovar la modificació del contracte de manteniment de les instal•lacions de lampisteria dels edificis municipals i escolars
 
7         Renúncia del procediment de contractació del servei d’esporga de l’arbrat viari
 
8         Adhesió de l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms al contracte de subministrament de material d’oficina i informàtic no inventariable del Consell Comarcal del Maresme
 
9         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del Projecte d’execució d’equipament per a la gent gran als carrers Pla de Bages-Penedés-Garrotxa (Masía Can Miralles).
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
10        Augmentar en una plaça el nombre total de places objecte de la convocatòria del procés selectiu de caporal per promoció interna.
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
11        Donar-se per assabentat de la Interlocutòria numero 63/2010, de data 8 d’abril, dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 19, en el Rotllo Apel•lació número 34/2010-A, Procediment Ordinari 537/2009 del Jutjat de Primera Instància número 5 de Mataró (AGC 64/06)
 
12        Donar-se per assabentada de la Sentència numero 82/2010, de data 7 d’e abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat número 391/2007, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda al carrer Pujol (AGC17/05)
 
CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
13        Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de l’antiga nau central Cabot i Barba, al carrer Churruca.- . Fase instal•lacions i acabats interiors.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
14        Aprovació inicial del Pla Especial d’ordenació de volums “Antic Club Nàutic i Centre Natació”.
 
15        Aprovació inicial de l’estudi de detall del restaurant MacDonald’s, carrer Vicenç Puig i Peredejordi nº 2, confluència amb el Camí del Mig i l’Avinguda Lluís Companys
 
           -Servei d’Habitatge-
 
16       Ordre de retirada de rètols a l’av. Gatassa, 87, bxs 2a.
 
17       Ordre de retirada de rètol a la rda. Alfons XII, 88, bxs.
 
18       Ordre de retirada de rètols a Camí Ral, 456, bxs.
 
19       Ordre de retirada de rètols a la Via Europa, 83-85, bxs.
 
20       Ordre de retirada d’antena parabòlica al Camí Ral, 283, 2n.
 
 
CMI SERVEIS PERSONALS
           -Benestar Social-
 
21        Aprovar el conveni regulador de la subvenció prevista en el pressupost municipal a favor de l’Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró
 
CMI VIA PÚBLICA
 
 
22        Donar compte del contingut de la sentència del jutjat contenciós administratiu núm.1 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 541/2008-4.
 
23       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
24       Concessió Medalles al Mèrit Professional.
 
 
PRECS I PREGUNTES
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor