Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/02/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/02/2010)

Junta de Govern Local (15/02/2010)

Dia
Hora
Lloc
La Riera 48, Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  15 de febrer del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’1 de febrer del 2010

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte d’execució de museu tèxtil a la fàbrica del patrimoni arquitectònic Can Marfà, fase 1, Nau Curta, i convocar licitació.    

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte d’adequació d’espais de l’edifici de l’antiga Escola Universitària Politècnica de Mataró, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte de renovació de la xarxa de clavegueram i aigua als c. Sant Joaquim i Unió, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte de rehabilitació de la nau de Cabot i Barba per a Telecentre i equipament municipal (Lot 1: obra), i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte d’adequació de la Nau Gaudí per a usos museístics, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de La Llàntia, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte de substitució de paviment amb gespa artificial del camp de futbol de Cerdanyola, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte de soterrament de 6 àrees de recollida selectiva, i convocar licitació.

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de les obres del projecte executiu de reforma i remodelació del Museu de Mataró. Edifici Can Serra, i convocar licitació.

12 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, de l’adquisició i instal•lació dels elements necessaris per a l’ampliació del sistema d’emmagatzematge d’informació corporatius, i convocar licitació.

13 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, del servei de desenvolupament d’interfícies web per a dispositius mòbils, i convocar licitació.

14 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, del servei d’implantació de signatura digital, i convocar licitació.

15 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, del desplegament de la xarxa wifi, i convocar licitació.

16 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la contractació del servei de conservació i manteniment de zones verdes de Mataró.

17 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment, conservació i millora de les instal•lacions semafòriques de senyalització variable o dinàmica i de control d’accessos de la ciutat de Mataró.

18 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la contractació del servei de conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS


19 Proposta aprovació de les bases específiques i convocatòria de 3 places de sergent de Policia Local, modalitat promoció interna.

20 Proposta aprovació de les bases específiques i convocatòria de 3 places de tècnic/a especialista cadastre, modalitat accés lliure i nomenament funcionari/ària de carrera.

SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

21 Aprovació inicial del projecte de l’anella cultural de la ciutat de Mataró

CMI SERVEIS TERRITORIALS
    
-Servei d'Obres-

22 Aprovació de la  modificació del Projecte de construcció d’equipament públic per a usos socials a la nova zona de La Llàntia, per necessitats noves sorgides en el decurs de les obres, amb finançament del Fons Estatal  d’Inversió Local.

-Servei d’Urbanisme-

23 Aprovació inicial de projecte d’urbanització del PMU IVECO-RENFE-FARINERA-VEÏNAT DE VALLDEIX.

-Servei d’Habitatge-
 
24 Ordre d’enderroc de la construcció en zona verda, al fons de la parcel•la del c. Mirador, 5, urbanització La Cornisa.

25 Ordre de retirada de cobert i instal•lacions en coberta planta primera pati d’illa, al c. Guifré El Pelós, 68-72, bxs 1a.    

26 Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre retirada estructura d’alumini i vidre i tendal al pati d’illa, al c. Nou, 21 bxs.


27 Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 9 al 30 de desembre de 2009.

-Servei de Manteniment i Serveis-

28 Aprovació de la modificació del projecte de reforma de l’enllumenat públic del quadre”MB-HD”.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar    

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor