Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (21/06/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (21/06/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  21 de juny del 2010, a les 9 hores i 45 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  7 de juny del 2010.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de “T-Systems”, aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que el regiran i adjudicar provisionalment el contracte del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de “T-Systems”

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material de lampisteria per l’Ajuntament de Mataró, i convocar la seva licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material d’obra per l’Ajuntament de Mataró, i convocar la seva licitació.

6 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la contractació del servei de neteja i manteniment de solars al municipi de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7 Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2, concurs oposició, modalitat lliure.

8 Donar-se per assabentat de la Sentència número 72/2010, de data 24 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 590/2008-D, interposat pel SPPME-CAT, contra l’Anunci de convocatòria del procés selectiu publicat en el BOP el 6/10/2008 en virtut de l’Acord de 22/09/2008 de la Junta de Govern Local, que pretenia anular aquest Anunci.

9 Donar-se per assabentada de l’Auto de 8 de febrer de 2010 del Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, recaigut en el recurs núm. 744/2009 F, interposat per la senyora E.S.A.G. contra la desestimació presumpta del seu escrit d’al•legacions respecte el Decret núm. 168/2009, de 12 de gener, d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció per cobrir 32 places d’administratiu/ves de la plantilla de personal funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició per promoció interna.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

10 Donar-se per assabentada de la Sentència de data 6 de maig de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat número 12/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys al seu vehicle (expedient AGC 77/07).

11 Donar-se per assabentat de la Sentència de data 13 d’abril de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat número 216/2008-F, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial  (Expedient: AGC98/06).

CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
-Servei d’Urbanisme-

12 Donar compte de la Sentència 202 de 28/5/2010 del Jutjat contenciós administratiu nº 8 de Barcelona, per la que s’inadmet el recurs interposat per la Comunitat de propietaris de la Plaça Joaquim Gali 13, contra l’acord del Ple municipal pel que s’encarrega a PUMSA i PROHABITATGE la construcció d’un edifici d’habitatges al carrer Núñez de Balboa 12.

13 Donar compte de la Sentència 181 de 7/6/2010 del Jutjat Contencios Administratiu núm. 1 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs inperposat per Janovar i Proad Associats, SL, contra el decret d’alcaldia que aprova definitivament el Projecte de reparcel•lació del Polígon I del Pla de millora Urbana, àmbit rda. Barceló-Fàbregas de Caralt.

-Servei de Manteniment i Serveis-

14 Aprovació dels preus definitius d’incineració del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme per l’any 2010.

-Servei d’Habitatge-
 
15 Ordre de retirada de rètols a la rda. Països Catalans, 30, bxs 2a.

16 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Lepanto, 61, 3r 1a.

17 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Germà Joaquim, 7, 3r 1a.

18 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Marià Andreu, 19, 3r 4a.

19 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Vitòria, 123, 3r 1a.

20 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Jaume I, 94, bxs 1a.

21 Ordre de retirada d’antena parabòlica a l’av. Jaume Recoder, 22, 4t 1a.

22 Ordre de retirada d’antena parabòlica a la rda. Prim, 77, 5è 1a.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor