Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (24/12/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (24/12/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
10285/2010 de 22 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 24 de desembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIVENDRES 24 de desembre del 2010, a les 12 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13 de desembre del 2010
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
3         Conveni de col•laboració amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania, per cedir l’ús d’un local a la Generalitat, per ubicar un centre d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen de violència masclista i els seus fills i filles, que doni servei a les comarques del Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
4         Resolució del contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte de renovació i millora de l’accessibilitat de les cruïlles en l’àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola”, adjudicat a l'empresa SPRYBSA, SA.
 
5         Modificació del contracte de designació de professionals per a dur a terme la producció fotogràfica de l’Ajuntament de Mataró.
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
6         Aprovació del Projecte Modificat del projecte de rehabilitació de la nau Cabot i Barba per a telecentre i equipament municipal.
 
7         Aprovació del Projecte Modificat del projecte d’execució museu tèxtil a la fabrica del patrimoni arquitectònic municipal Can Marfà. Fase 1 Nau Curta
 
          
           -Servei d’Habitatge-
 
8         Donar compliment de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que estima parcialment el recurs interposat contra varis actes relatius a la instal•lació sense llicència d’estació de base de telefonia, al c. Agustí Argüelles, 8.
 
9         Ordre de retirada de rètol a La Riera, 66 bxs.
 
10       Ordre de retirada de rètol a la rda. President Irla, 34 bxs.
 
11       Ordre de retirada de rètol al c. Cuba, 76 bxs.
 
12       Ordre de retirada de rètol a La Riera, 68 bxs.
 
13       Ordre de retirada de rètol a La Riera, 52 bxs.
 
14        Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Plau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des de l’11 al 23 de novembre de 2010.
 
15        Aprovació modificació article 3 de les Normes per a la concessió d’ajuts per a la realització d’obres de rehabilitació d’habitatges i obres de restauració i conservació de bens catalogats.
 
16        Aprovació modificació article 8 de les Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a realitzar obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, en el marc dels ajuts atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
17        Donar compliment al contingut de la sentència 280/2010, de 08 de setembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 115/2009 E contra la resolució formulada per Decret núm. 9268/2008, de data 12 de novembre de 2008, del Conseller Delegat de Via Pública.
 
18        Donar compliment al contingut de la sentència de 19 d’octubre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 480/2008-BY contra la resolució formulada per Decret núm. 9266/2008, de 12 de novembre, del Conseller Delegat de Via Pública..
 
19        Donar compliment al contingut de la sentència de 26 d’octubre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 187/2009 I contra la resolució formulada per Decret núm. 2319/2009, de 18 de març, del Conseller Delegat de Via Pública
 
20        Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 328/10, de 09 de novembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 372/2009 contra la resolució formulada per Decret núm. 2562/2009, de data 25 de març de 2009, del Conseller Delegat de Via Pública.
 
21       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor