Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (25/09/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (25/09/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 25 de maig  del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  10 de maig del 2010

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Modificació, per ampliació, del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona (exp. 13/2008).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Proposta de bases específiques i convocatòria d’una plaça de treballador/a familiar, grup C2, concurs oposició, modalitat lliure, contracte laboral fix.

5 Proposta de bases específiques i convocatòria de quatre places de conserge, grup AP, concurs oposició, modalitat lliure, contracte laboral fix.

6 Proposta de provisió del lloc de treball de cap del servei de Joventut i Dona, de l’àrea de Serveis Personals.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Revocació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local  en data 12 d’abril de 2010 i aprovació d’un nou document comptable ADO  a favor de GINTRA en concepte d’aportació municipal  per les obres de construcció de la pista esportiva a  la Llàntia.

-Servei d’Habitatge-
 
8 Donar-se per assabentats de la Sentència del TSJC de 27.04.2010, que estima el recurs d'apel•lació interposat per l’Ajuntament, i desestima la revisió de la llicència de construcció de tres edificis plurifamiliars aïllats, al c. Vallveric, 21, 27 i 35.

9 Ordre de retirada i/o enderroc de tendes, bungalows i altres elements com cuines i barbacoes, i de cessament en l’ús de l’activitat equiparable a la de càmping, al Veïnat de Mata, 12.

10 Ordre d’anivellació de terres ajustada a llicència, al c. Riu Ebre, 5.

11 Ordre d’enderroc de cobert sobre sostre planta baixa fora de la profunditat edificable, al c. Tetuan, 16 bxs.

12 Ordre de retirada de varis rètols i marquesina al Camí Ral, 546-548, bxs – rda. Alfons XII, 2, bxs .

13 Ordre de retirada de rètols al c. d’en Palmerola, 1, bxs 4a.

14 Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Mata, 60 bxs.

15 Ordre de retirada de rètols al c. Balanço i Boter, 22, bxs 2a – av. Maresme, 39.

16 Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Plau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 19 al 21 d’abril

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE ACCTAL. Ramon Bassas Segura 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor