Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (26/04/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (26/04/2010)

Junta de Govern Local(26/04/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

 

3413/2010 de 22 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 26 d'abril del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 d’abril del 2010, a les 8’30 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
                                                        ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 12 d’abril del 2010.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Aprovació de certificació addicional de les obres incloses al projecte executiu del Ceip Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut)    
 
4         Aprovació de certificació addicional de les obres incloses al projecte executiu del Ceip Ma Mercè Marçal
 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
5         Aprovació de les bases específiques i convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior informàtic/a, grup A1, concurs oposició, modalitat lliure, nomenament funcionari/ària de carrera.
 
6         Aprovació de les bases específiques i convocatòria de quatre places d’assistents/es socials, grup A2, concurs oposició, modalitat promoció interna, nomenament funcionari/ària de carrera.
 
7         Aprovació de les bases específiques i convocatòria de quatre places d’educadors/es socials, grup A2, concurs oposició, modalitat promoció interna, contracte laboral fix.
 
8         Aprovació de les bases específiques i convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de comunicació, grup A2, concurs oposició, modalitat promoció interna, nomenament funcionari/ària de carrera.
 
9         Aprovació de les bases específiques i convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de comunicació, grup A2, concurs oposició, modalitat lliure, nomenament funcionari/ària de carrera.
 
10        Aprovació de la modificació del requisit de titulació per poder participar en el procés selectiu per crear una llista d’espera de tècnics/ques mitjans/es de protecció civil, grup A2.
 
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
11        Donar-se per assabentada de la Interlocutòria número 51/2010, de 3 de març, que té per desistida del procediment a la recurrent, dictada en el Procediment Abreujat número 136/08, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa patrimonial per caiguda a la via pública (expedient AGC20/07).
 
12        Donar-se per assabentat de la Sentència número 97/2010 , de data 19 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 723/2007, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per accident amb ciclomotor. (Expedient: AGC85/06)
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
13        Aprovació d’una despesa d’un import de 1.303.387,00 € a favor de PUMSA per l’execució de les obres del Projecte constructiu de millora de l’estadi municipal d’atletisme de Mataró.
 
14        Aprovació d’una despesa d’un import de 410.338,04 € a favor de PUMSA  per l’execució de les obres del Projecte d’urbanització de la UA-75 CAFE DE MAR i els seus entorns.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
15.       Donar-se per assabentats de la Sentència de 15.03.2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, que declara inadmissible una part i desestima l’altra el recurs ordinari 578/2008, interposat contra decret d’enderroc de planta baixa provisional sobre vial, al Camí Ral, 449.
16.      Ordre d’enderroc de cobert en pati d’illa, al terrat del 1r pis, al c. Jaume I, 42
 
17       Ordre de retirada de rètol al c. Barcelona, 18, bxs.
 
18       Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Joan Miró, 26, bxs 4a
 
19        Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre enderroc de construcció en zona verda, al c. del Mirador, 5.
 
20        Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, del 29 de març de 2010.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor