Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (29/11/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (29/11/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

9518/2010 de 25 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 29.11.2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de novembre del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de novembre del 2010
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Participació ciutadana-
 
3         Donar-se per assabentada de la sentència de 27 de setembre de 2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 296/08-A, interposat per l’Associació de Veïns Cerdanyola Centre i un altre, contra la constitució del plenari del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola.
 
           -Llicències d'Activitats-
 
4         Donar-se per assabentada de la resolució d’ 11 de novembre de 2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, sobre el desistiment del recurs contenciós administratiu ordinari núm. 345/2010, interposat contra el decret 6218/2009, de la consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, sobre usos esportius al Club de Tennis Mataró .

           CMI SERVEIS CENTRALS

           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització de les empreses, entitats públiques empresarials, fundacions i concessionaris de l’Ajuntament de Mataró.   
 
6         Rectificació de la contractació del manteniment de les àrees de jocs infantil.
 
7         Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada d’energia elèctrica.
 
8         Modificació del contracte de les obres del projecte d’adequació d’espais de l’edifici de l’antiga EUPM.
 
9         Modificació del contracte de les obres del projecte de renovació de la xarxa de clavegueram i aigual als carrers sant Joaquim i Unió.
 
10        Adjudicació provisional del concurs celebrat pel servei de lloguer de maquinària pesada
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
11       Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’espai interior del Grup Les Santes.
 
12        Aprovació del Projecte Modificat del projecte executiu de reforma i remodelació del Museu de Mataró. Edifici de Can Serra
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
 13       Exposició al públic del projecte de reparcel•lació de la UA 44 “La Cornisa” i aprovació inicial de la rectificació de límits.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
14        Donar-se per assabentat de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia que desestima el recurs d'apel•lació núm. 182/2009, relatiu a l’ordre retirada de rètol en banderola, al Camí Ral, 15-19, bxs.
 
15        Ordre de retirada de rètol al c. Sant Agustí, 4 bxs.
 
16       Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Jaume I, 94, bxs. 1a.

           CMI VIA PÚBLICA
 
17        Donar compte i acceptar el contingut de la sentència 327/2010 de 20 d’octubre del jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 71/2009-C.
 
18        Donar compte i acceptar el contingut de la sentència 270/2010 d’1 d’octubre de 2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 136/2010.
 
19        Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE,
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor