Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (02/09/2010).

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (02/09/2010).

Ple Municipal Ordinari (02/09/2010).

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
6810/2010 de 30 d'agost
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de setembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de setembre de 2010, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
 
 1        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del 18 de juny de 2010 i ordinària del dia 1 de juliol del 2010.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA a favor de la paralització de la licitació i execució de les obres i revisió del Projecte Ronda Mataró, així com l’estudi informatiu de Ronda del Maresme de Montgat a Cabrera de Mar.
 
 4        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CiU i ERC referent a la Sentència del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’Autonomia i l’exercici del dret a decidir.
 
 5        Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals d’adhesió a la Carta Internacional per caminar.
 
 6        Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals per l’assoliment dels objectius del Mil·lenni.
 
7         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en suport a la vaga general del dia 29 de setembre.
 
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
8         Proposta Festes Locals per a l’any 2011.
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
            
           -Institut Municipal de Promoció Econòmica-
 
9         Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del mercat municipal de la Plaça de Cuba.
 
 
           - Llicències d’Activitats-
 
10        Donar-se per assabentat de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 567/2007 interposat per Telefónica Móviles España, SA contra l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació de Mataró.
 
 
           -Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat-
 
11        Modificació del marge de maniobra autoritzat per l’arrendament dels espais terciaris del Parc Tecnocampus Mataró, en les adjudicacions de superfícies de més de 100m2.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
           -Direcció de Serveis Econòmics-
 
 12       Desafectació de la finca situada a la ronda Rafael Estrany, 52, de Mataró, per passar a destinar-se al servei educatiu.
 
 13       Desafectació de la finca situada a la ronda Doctor Turró, 25, de Mataró, per passar a destinar-se al servei educatiu.
 
 14       Cessió del domini de la finca situada a la carretera de Cirera, 44, de Mataró, per a equipament educatiu.
 
 15       Aval a la pòlissa tresoreria del Centre de Formació i Prevenció, 150.000 € .
 
 16       Autorització renovació dues operacions de PUMSA amb el Banc Sabadell pel finançament del 50% dels terrenys de Fàbregas del paper (carrer Lepanto/Churruca), per un import total de 8.000.000 euros.
 
        
           -Servei d’Ingressos-
 
17        Aprovació provisional de la taxa per la llicència temporal d’ús i ocupació de les parades vacants del mercat de la plaça de Cuba.
  
           -Direcció de Recursos Humans-
 
18        Modificació de l’article 11 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró i de l’article 13 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró.
  
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
          
-Servei d’Urbanisme-
 
 19      Aprovació provisional del Pla especial de Sant Miquel de Mata.
 
 20      Aprovació provisional de la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació “EIX HERRERA – ESCORXADOR
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
            
          -Institut Municipal d’Educació-
 
21        Aprovació del Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per a la formalització de la subvenció per al funcionament dels centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2009-2010, i acceptació de la subvenció corresponent.
 
 22       Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector privat a una professora titular A de l’Institut Municipal d’Educació
 
 
            -Institut Municipal d’Acció Cultural-
 
 23       Aprovar la modificació dels preus públics de l’Aula de Teatre.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
24        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per retenir la liquidació d’impostos a l’Estat espanyol.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la presència d’escarabat a la zona de Via Europa-Nou Parc Central.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la plaça de Miquel Biada.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l’incendi d’un vehicle al solar que hi há sota la zona dels Garrofers del Barri de Cerdanyola.
 
28        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la seguretat a l’escola Angeleta Ferrer.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les accions municipals per prevenir la propagació de mosquits.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la inseguretat que pateixen els veïns de Molins-Torner.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la retirada de les tanques publicitàries del “Plan E”.
 
32        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la instal•lació d’un centre de menors a Pla d’en Boet.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Festa del Pla Jove.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els problemes que pateixen els usuaris del pàrquing de la plaça Occitània.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre conductes incíviques al nou parc de Rocafonda.
 
36        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’accés a la pista poliesportiva del nou parc de Rocafonda.
 
37        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al Pla Director de Les Esmandies.
 
38        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les devolucions dels ingressos a compte reclamats per l’Estat espanyol als Ajuntaments.
 
39        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb el lloguer d’una grua per retirar una pancarta penjada en un balcó particular.
 
 
 
 

L'ALCALDE Acctal.,
Ramon Bassas Segura
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor