Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (03/06/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (03/06/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de juny del 2010,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 8 d’abril de 2010  i  6 de maig de 2010.
 
2 DESPATX  OFICIAL     

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

3 Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2009
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya de rebuig a l’anunci del govern que proposa la congelació de les pensions.

5 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, ERC i CIU de suport a l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya en relació a les mesures urgents per reduir el dèficit públic.

6 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP  de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR).

7 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de ICV-EUiA, ERC i  CUP en relació al preu de la tarifa elèctrica.

8 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, ERC i  CiU en defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia.

DICTAMENS
 
CMI DE SERVEIS CENTRALS

-Direcció Serveis Econòmics-
 
9 Aprovar l'actualització dels contracte-programa entre l'Ajuntament  i l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró i entre l’Ajuntament i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

-Servei de Compres i Contractacions-

10 Autoritzar la novació dels préstecs hipotecaris subscrits per l'empresa "Nuscamps, SL", sobre la concessió administrativa del servei públic de la zona esportiva municipal. 

-Servei de Recursos Humans-

11 Modificació annex condicions de treball del personal de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

12 Proposta  modificació articles 15 i 16 de l'Acord de funcionaris.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
-Servei d’Urbanisme-

13 Aprovar la introducció d’una disposició transitòria a la modificació puntual del PGOM relativa als paràmetres comuns d’ordenació sobre els envolvents de l’edificació, en relació a l’article 101.2.

14 Aprovació provisional de la modificació puntual de l’article 12 de la normativa del Pla de millora urbana PMU-06 “Àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt

-Servei d’Habitatge- 

15 Donar la conformitat a ADIGSA per vendre els seus habitatge qualificats de protecció oficial de promoció pública, al Pla d’en Boet, en compliment del Decret 257/2006.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d’Educació-
 
16 Aprovar l'esmena de l’error material existent a la relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Educació de l’any 2010.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el servei tècnic de Punts de Trobada.
 
18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a l’aplicació d’un Pla d’austeritat i contenció per fer front a la crisi.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a l’aplicació de mesures urgents d’austeritat i contenció per fer front a la crisi.
 
20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  perquè l’ajuntament vetlli per tal que el tren orbital no afecti l’activitat agrícola.

PRECS I PREGUNTES
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a la tercera edició del Festival Shakespeare.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la reforma del mercat de la Plaça de Cuba.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.

24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la resolució emesa per l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la inauguració del mercat de la Plaça de Cuba.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la renuncia del gerent de l’Escola Universitària Politècnica.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al nomenament d’un  nou director-gerent del Consorci Digital Mataró Maresme.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte a com afecta a Mataró la previsible prohibició d’endeutament dels ajuntaments.

30 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  per a l’adhesió al Dia Internacional lliure de bosses de plàstic.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’impacte de les mesures de contenció econòmica aprovades pel Govern Central.

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor