Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (04/03/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (04/03/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de març del 2010,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Juan Carlos Ferrando Casaseca a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.
     
2 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió extraordinària del dia 24 de desembre de 2009.

3 DESPATX  OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 Moció que presenten els grups municipals ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i CUP, per donar suport a la promotora de la ILP “Televisió sense Fronteres” per a la recepció de TV3 en tot l’àmbit lingüístic català.

5 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals amb motiu del dia Internacional de les Dones.

6 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA i ERC  en relació a l’actual regulació dels establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució.

7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per abordar la problemàtica social de la prostitució a Mataró.

DICTAMENS
    
CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

- Presidència-

8 Aprovació inicial de la modificació del reglament de Protocol, Honors i distincions.

-Llicències d’Activitats-

9 Aprovació de la modificació del Pla de serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2010 a 2014.
   
CMI DE SERVEIS CENTRALS

-Servei de Gestió Econòmica-

10 Desafectació dels departaments 2n A, escala A i  5è C, escala B, de l’immoble municipal situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

11 Aprovació expedient de modificació per crèdit extraordinari de l’Ajuntament.

-Servei de Compres i Contractacions-  

12 Modificació del contracte del servei de neteja d’edificis municipals per disminució del seu import en 20.833,06 euros (exp. 54/2009)

13 Liquidació definitiva de l’exercici 2009, del contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu de viatgers de 847.851,66 euros. (exp. 12/2008)

-Servei de Recursos Humans-

14 Aprovació nova flexibilitat unitat tàctica operativa (UTO) per a la Policia Local

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
    
-Servei d’Obres-

15 Aprovació de la  proposta de Conveni subvencional a formalitzar entre l’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  per a la realització de les obres de nova construcció de l’Escola Marta Mata de 2 línies.

-Servei d’Urbanisme-

16 Aprovació inicial de la modificació del Pla General àmbit EIX HERRERA.

17 Aprovació del  text refós de la modificació del Pla general d’ordenació municipal, relativa als paràmetres comuns d’ordenació referents als envolvents de l’edificació.

-Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-

18 Ratificar íntegrament els acords de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya –CONGIAC- de data 18-11-2009, relatius a la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci.
    
CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d’Educació-

19 Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic, a un mestre taller de l’IME, que desenvolupa la seva tasca docent als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
    
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la instal·lació de prostíbuls a la nostra ciutat.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a les llicències de locals de pública concurrència on es pretén exercir la prostitució.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la contractació de viatges per al personal municipal.

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la seguretat a Mataró i en relació als índex de delinqüència a la nostra ciutat.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament desplegui una xarxa Guifi.net a la ciutat.

PRECS I PREGUNTES
    
25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la construcció a la nostra ciutat de dos prostíbuls de grans dimensions.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la implantació de la Universitat Europea de Madrid a Mataró.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les activitats que es realitzen en un local del carrer Montcada del barri de Cerdanyola.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la manca de bancs al carrer Riera de Figuera Major.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la línia 4 del Mataró bus.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya arrel de la suspensió de les llicències d’activitats vinculades als prostíbuls.
    
32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els mitjans que s’utilitzen per lluitar contra les pintades, els tags i els grafits.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l’aportació al Consorci Digital Mataró-Maresme.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la UTO i la proposta de flexibilitat.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els macroprostíbuls que es vol construir a la ciutat.


L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar    

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor