Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (04/11/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (04/11/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 48,2a planta)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8778/2010 de 29 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 de novembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de novembre de 2010, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 d’octubre de 2010.


2 DESPATX OFICIAL


DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per declarar el municipi de Mataró moralment exclòs de l’àmbit de la Constitució Espanyola.

4 Declaració Institucional que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP amb motiu del Dia Internacional contra la violència vers les dones.

5 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per modificar els criteris per accedir als habitatges de Protecció Pública.

 

DICTAMENS

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d’Activitats-

6 Aprovar inicialment l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual..

CMI DE SERVEIS CENTRALS

-Direcció de Serveis Econòmics-

7 Aprovar una carta de compromís a favor de PUMSA davant l’ICF, en garantia d’una operació de crèdit de 663.700,00.

8 Aprovar la cancel•lació de les operacions de tresoreria vigent i aprovar la concertació de noves operacions de tresoreria per import de 29.000.000 euros amb venciment el 31/12/2010.


-Servei d’Ingressos-

9 Aprovació provisional modificacions ordenances reguladores impostos, taxes, preus públics, tarifes i categoria de carrers, per l'exercici 2011


-Direcció de Recursos Humans-

10 Declaració de compatibilitat de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.

11 Donar-se per assabentat del decret 7953/2010, de 30 de setembre, de renúncia al nomenament com a personal eventual.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d’Urbanisme-

12 Aprovació de l’ampliació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) als sectors “IVECO-RENFE” i part de “EL RENGLE”.

13 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial regulador de l’ús recreatiu.

14 Aprovació definitiva de la modificació de l’Estudi de Detall d’ordenació de volums de la parcel•la A de la UA-d69 en agrupació amb la parcel•la veïna, per a la rectificació d’errors.

15 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal àmbit “Can Bartra, Masia Sant Salvador”.

 -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-

16 Aprovació de la modificació del Pla de lluita contra el canvi climàtic –Agenda 21 Mataró i el Pla d’acció per a l’energia sostenible.


CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d’Educació-

17 Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic a un professor titular A de l’Institut Municipal d’Educació.


CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Protecció Civil-

18 Aprovació Pla específic Municipal Fira d’Atraccions.

19 Aprovació Pla específic Municipal Castell de Focs.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la revisió del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic ambiental de Mataró.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat per demanar la revisió de l’Ordenança de Civisme.


PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’atac d’uns gossos que va causar la mort a dos indigents.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació a la destrucció de la finca de Can Soleret pels futurs laterals de l’autopista.

24 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè s’estudiï la construcció d’un equipament de lleure al barri de Camí de la Serra.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les gestions que es puguin haver fet per trobar l’edifici que acollirà el Museu d’Art de Mataró.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la remodelació pendent d’un tram del Passeig Marítim de Mataró.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a la millora de la senyalització dels accessos al pàrquing de superfície situat entre la Riera de Sant Simó i el Polígon de Mata-Rocafonda.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les queixes rebudes sobre les zones taronges de determinats vials de la ciutat.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la tinença de gossos potencialment perillosos.

L'ALCALDE,Joan Antoni Baron Espinar En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor