Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (29/09/2011)

Escoltar

Comissió Informativa de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (29/09/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL
DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA


Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana, us convoco a la propera sessió ordinària.


Dia: 29 de setembre de 2011
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró


ORDRE DEL DIA
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 11 de la sessió del dia 15 de setembre de 2011.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats d’Administració i atenció ciutadana

4. Línies d’actuació

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS:
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 237.842,27 euros, IVA no inclòs. (exp. 50/2011).

5.2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment, conservació i millora de totes les instal•lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica, de vigilància per càmeres i de control d’accessos. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 337.700,00 euros, IVA no inclòs. (exp. 49/2011).


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS:
SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.3.Declaració de compatibilitat de segona activitat amb activitat principal de la Sra. PSJ.


6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS:
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1. Autoritzar a PUMSA a renovar l’operació de crèdit d’import 3.000.000,00 €, amb el BBVA i renovar l’aval per part de l’Ajuntament en aquesta operació.

6.2. Autoritzar a Aigües de Mataró a avalar a MESSA en la concertació d’una operació de préstec d’import 595.000,00 € amb el Banc Popular.

6.3. Autoritzar a PUMSA en l’operació de préstec d’import 2.000.000,00 € amb la CAM. i aprovar l’aval de l’Ajuntament com a garantia d’aquesta operación


6.4. Atorgar la concessió demanial del subsòl de domini públic de les finques E1, E2, ZV2 i ZV3 del Projecte de reparcel•lació del PMU-01d. "Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt", a favor de GINTRA.

6.5. Cessió gratuïta de la finca municipal que afronta amb els carrers Verge de Guadalupe i la Boixa al Servei Català de la Salut per a destinar-la a la prestació del servei sanitari.

6.6. Aprovar l'actualització de l'Inventari de Béns Municipals a 31/12/2010

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS:
SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

6.7. Donar compte del Decret 5751/2011, d'1 de setembre.

6.8. Donar compte del Decret 5752/2011, d'1 de setembre.

7. Precs i preguntes


La secretària de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana

Immaculada Pruna Ribas


Mataró, 26 de setembre de 2011

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA 48