Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (15/09/2011)

Escoltar

Comissió Informativa municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (15/09/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions d'El Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Ordre del dia de la Comissió Informativa Municipal de l’àrea D’Administraciói atenció ciutadana
 
Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana, us convoco a la propera sessió ordinària.
 
 
Dia: 15 de setembre de 2011
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
Ajuntament de Mataró


1.         Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 1 de setembre de 2011.

2.          Despatx oficial.
 
3.        Donar compte de decrets signats d’Administració i atenció ciutadana
 
4.         Línies d’actuació
 
4.1       Estat d’execució pressupostària 2011
4.2       Observatori de la crisi
 
5.         Propostes a la Junta de Govern
 
 
            SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
5.1. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment dels aparells elevadors de l’Ajuntament de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 49.360,00 euros, IVA no inclòs. (exp. 46/2011).
 
5.2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 50.828,73 euros, IVA no inclòs. (exp. 48/2011).
 
 
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS:
         
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ
 
1. Nomenament CVP com a funcionari de carrera tècnic especialista consum
 
2. Nomenament LAM com a funcionari de carrera caporal
 
6.       Propostes al Ple
 
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
6.1. Desestimar les al·legacions presentades contra el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la concessió de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals, i convocar licitació pública per a l’adjudicació. (exp. 18/2011)
 
7.       Precs i preguntes
 
 
La secretària de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana
 
Immaculada Pruna Ribas 
Mataró,13 de setembre de 2011