Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Via Pública. (30/08/2011)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Via Pública. (30/08/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


ORDRE DEL DIA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA.

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 10

Dia: 30 d’agost de 2011.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

 

1. Constitució de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials.

2. Establiment del règim de sessions.

3. Despatx oficial

4. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Via Pública.

Llistat general

4.1. Decrets de Serveis Territorials des del número 3188 fins al número 4279 des de la data 5.5.2011 fins a .10.6.2011, des del número 4288 fins al número 5338 des de la data 16.6.2011 fins a 22.7.2011, i des del número 5343 fins al número 5515 des de la data 25.7.2011 fins a 23.8.2011.

Llicències obres majors

4.2. TREPAT DIET, SL.- AIGÜES DE MATARO, SA.- ILURO NEW LIFE HOUSE, SL .- XAVIER CASTELLVI IGLESIAS.- INSILMAC-2, SL.- MARTA ROIG EGUILUZ.- SERVEI CATALA DE LA SALUT, CCT.- DECATHLON ESPAÑA, SAU.- ROSA CODINA ESTEVE.- M. LOURDES JIMENEZ RODRIGUEZ.- PAU CIVIT REY I M. MERCE PARET RUBIO.- JUAN TORAL MARTINEZ.- CORPEDIFICACIONS, SL.- BETA 16, SA.- PROMOCIONES MOLINA CINCO, SL.- JOAN MANEL CORREDOR SOLER.

 

5. Línies d’actuació

Manteniment i Serveis

5.1. Proposta d’aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del servei de manteniment d’aparells elevadors en escoles i edificis municipals durant dos anys.

5.2. Proposta d’aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del servei de manteniment de les instal•lacions de climatització en escoles i edificis municipals durant dos anys.


6. Propostes a la Junta de Govern Local.

Habitatge i Llicències urbanístiques

6.1. Donar-se per assabentats de la Sentència del JCA núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs contra la rectificació de la liquidació definitiva de l’execució subsidiària per obres de reforç i substitució bigues al c. Pietat, 8.


6.2. Ordre d’enderroc de cobert en terrassa al c. Plató, 1-3, àtic 2a.

6.3. Ordre de retirada de caravanes i atraccions de fira i, de autoconstruccions de fusta i planxes metàl•liques en horts individuals, al Veïnat de Mata, polígon 6 parcel•la 3.


6.4. Ordre de retirada de l’increment de tanques al c. Iluro, 72.


6.5. Ordre de retirada de rètols a l’av. Puig i Cadafalch, 214 bxs.


6.6. Ordre de retirada de rètol a l’av. Puig i Cadafalch, 181, bxs. 1a.

6.7. Ordre de retirada de rètols a l’av. Gatassa, 26 bxs.


6.8. Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 27 d’abril al 12 de maig de 2011.


Medi Ambient

6.9. Ratificar el decret 5085/2011, d’Alcaldia, en virtut del qual es dóna per assabentat i ordena el compliment de la sentència de 19 de maig de 2011 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs d’apel•lació interposat per CABRÉ JUNQUERAS, SA, contra el decret municipal que denega la sol•licitud de llicència ambiental per a la instal•lació i obertura de dos forns crematoris al carrer Aristòtil, 37


6.10. Donar-se per assabentada de la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, de 14 de juny de 2011, la qual manté la suspensió del decret municipal que ordena a STELGROC, SL el cessament de l’activitat d’hotel que exerceix a la Carretera Nacional II, Km. 649.


Manteniment i Serveis

6.11. Aprovació dels preus definitius del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per l’any 2011.


6.12. Aprovació de la modificació del projecte executiu de les obres de renovació i millora de l’accessibilitat de les cruïlles en l’àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola.

 

Via Pública

6.13. Expedient 963/10: Imposar a J. A. M., una sanció de 2.404,05 -euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.14. Expedient 093/11: Imposar a A. C. S., una sanció de 2.404,05,-,euros, una sanció de 400,-euros i una sanció de 300,51 -euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.15. Expedient 954/10: Imposar a R. C. M., una sanció de 2.404,05 -euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.16. Expedient 959/10: Imposar a G. N. L., una sanció de 2.404,05 -euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.17. Expedient 960/10: Imposar a P. L. C., una sanció de 2.404,05 -euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.18. Expedient 962/10: Imposar a F. G. B., una sanció de 1.202,05 -euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.19. Expedient 586/10: Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per M. J. M., i imposar una sanció de 1.202,05 euros i una sanció de 200 euros per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.20. Expedient 964/10: Estimar parcialment les al•legacions formulades per J. V. V., i imposar una sanció de 1.202,05 euros per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.21. Expedient 070/11: Estimar parcialment les al•legacions formulades per F. V. G., i imposar una sanció de 1.202,05 euros per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, i imposar diverses sancions a C. D. M.: F. V. G.; J. B. G.; I. C. W. per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.22. Expedient 956/10: Estimar parcialment les al•legacions formulades per A. V. M., i imposar una sanció de 1.202,05 euros per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.23. Expedient 965/10: Estimar parcialment les al•legacions formulades per J. B. G., i imposar una sanció de 1.202,05 euros per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.24. Expedient 612/10: Estimar el recurs de reposició interposat per S. L. O., per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


6.25. Expedient 590/10: Inadmetre el recurs extraordinari de revisió interposat per J. L. F. per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 

 

 

6.26. Donar compliment al contingut de la sentència 117/2011, 24 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 668/09 2A contra la resolució formulada per Decret 7264/2009, de 7 de desembre, del Conseller delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.


6.27. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 14/2011, 11de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 626/2009 B contra la resolució formulada per Decret 5108/2009, de 15 de juny, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.


6.28. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 166/2011, 25 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 383/2009 B contra la resolució formulada per Decret 3491/2009, de 24 d’abril, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.


6.29. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 181/2011, 23 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 234/2010 BD contra la resolució formulada per Decret 111/2010, de 24 d’abril, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.


6.30. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 80/2011, 28 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 114/2009 Y contra la resolució formulada per Decret 7438/2008, de 18 de setembre, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.


6.31. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 121/2011, 1 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 686/2009 BE contra la resolució formulada per Decret 7578/2009, de 17 de setembre, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.


6.32. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 95/2011, 14 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 199/2009 A contra la resolució formulada per Decret 10167/2008, de 11 de desembre, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.

 

7. Propostes al Ple

Obres

7.1. Ratificació del Decret 3299/2011 de 10 de maig del Conseller Delegat d’Obres, relatiu a l’aprovació de l’addenda tercera al Conveni de Cooperació, formalitzat entre l’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre el finançament de les obres del Centre d’Educació Especial l’Arboç.


Habitatge i Llicències urbanístiques

7.2. Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al lloguer social, pel 2n semestre de 2011.

 

Medi Ambient i Sostenibilitat

7.3. Autorització del traspàs de la concessió del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna.

 

8. Precs i preguntes

 

La secretària de la CMI de Serveis Territorials
 

Elisabeth Massó Sanabre


Mataró 26 d’agost de 2011.