Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals (20/01/2011)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals (20/01/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d'El Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS
 
Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.
 
 
Dia: 20 de gener de 2010
Hora: 9’05
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1.          Despatx oficial.
 
  
2.        Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
 
  
3.         Línies d’actuació
 
 
3.1               Situació tresoreria Municipal a 31/12/2010
 
3.2       Estat projectes FEOSL

4.         Propostes a la Junta de Govern
 
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
 SERVEI D’INGRESSOS
 4.1       Donar compte de la Sentència del Jutjat de lo contenciós número 8, en un tema de liquidació d'Impost sobre activitats econòmiques.
 
 
4.2        Donar compte de la Sentència del Jutjat contenciós número 7 de Barcelona, en matèria de sanció tributària greu per incompliment de l'obligació d'una empresa de donar-se d'alta de l'IAE.
 
           
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
 4.3        Donar compliment de la Sentència número 230/10, de data 22 de  setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona, que desestima el Recurs contenciós administratiu número 755/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys al vehicle matrícula 9212-DJK(Expedient: AGC67/08).
 
 
4.4       Donar compliment de la Sentència de 24 de novembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu número 295/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (expedient AGC71/07).
 
4.5       Donar-se per assabentada de la Interlocutòria numero 231/10,de data 25 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari número 169/2010, interposat contra la desestimació presumpta de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys ocasionats al vehicle 0219 CXB. (expedient AGC76/08).
 
 
4.6       Donar-se per assabentada de la Sentència numero 327/2010, de 30 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 511/2008, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys al vehicle matrícula 0833 FWN. (expedient AGC 18/07).
 
 
 SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
 
4.7       Modificacions dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars de la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de les empreses, entitats públiques empresarials, fundacions i concessionaris de l’Ajuntament de Mataró (exp. 137/2010)
 
 
 
5.         Propostes al Ple
 
 
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
 
5.1   Desnonament de la persona arrendatària de l’habitatge municipal
            situat al c. Joan Maragall, 8-12, 4t 2a (Mataró)
                       
 
5.2   Sol·licitud d’autorització prèvia per desafectar un pis de mestres
 
 
         
6.        Precs i preguntes
 
 
La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
 
Immaculada Pruna Ribas
 
  
 
Mataró, 18 de gener de 2011
 
 
 
 
 
 
 
NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA