Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (15/11/2011)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (15/11/2011)

Consell Plenari de l'IME (15/11/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 48, 1r pis)
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

 

CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
 
Dia: 15 de novembre de 2011
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
Per indicació del president de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la sessió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió constitutiva del Consell Plenari de l’IME de data 18 d’octubre de 2011.
 
2.       Despatx oficial.
 
3.       Donar compte de decrets signats.
 
4.       Línies d’actuació:
 
4.1.    Recollida de suggeriments per a la confecció del PAM 2012.
 
4.2.    Propostes per al nomenament de dos vocals del Consell Plenari de l’IME per formar part del Consell de Ciutat.
 
5.       Propostes al Consell:
 
5.1.    Aprovar la constitució de la Junta Executiva de l’IME.
 
5.2.    Ratificar el decret 1461/2011, de 7 d’octubre, d’atorgament de beques per a alumnes de l’Escola Municipal de Música de Mataró, per al curs 2011-2012.
 
5.3.    Ratificar el decret 1598/2011, de 3 de novembre, de concessió d’ajuts econòmics a les famílies d’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides que van realitzar activitats extraescolars educatives durant el curs 2010-2011.
 
5.4.    Ratificar el decret 1620/2011, de 8 de novembre, d’acceptació i aplicació de la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya destinada al Projecte eduCAT 2.0 a l’Institut Miquel Biada, per al curs 2011-2012.
 
5.5.    Donar compte del decret 1331/2011, de 19 de setembre, d'atorgament del complement de coordinació i tutoria a diferents professors/es del CFA Can Noè.
 
5.6.    Donar compte del decret 1463/2011, de 10 d’octubre, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Maria Gomis Mayol com a professora titulada superior amb un contracte d'obra o servei determinat.
 
5.7.    Donar compte del decret 1464/2011, de 10 d’octubre, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Roma Tort com a professora titulada superior amb un contracte d'obra o servei determinat.
 
5.8.    Donar compte del decret d’Alcaldia 6898/2011, de 17 d’octubre, d’aprovació de l’acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització a Mataró, corresponent a l’any 2011.
 
5.9.    Donar compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2011 sobre l’ Aprovació del Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per al sosteniment del funcionament dels centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011 i acceptació de la subvenció corresponent.
 
5.10.Donar compte de l’Acord de Ple de 2 de novembre de 2011, d’aprovació de la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic d’un mestre taller de l’IME.
 
5.11.Donar compte de l’Acord de Ple de 2 de novembre de 2011, d’aprovació de la designació de dos vocals en el Consell Plenari de l’IME com a membres de reconegut prestigi en el món de l’educació.
 
5.12.Donar compte del decret 1611/2011, de 4 de novembre, d’aprovació dels plecs per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la realització d’activitats de reforç escolar a primària i a secundària, biblioteca oberta i curs intensiu de llengua catalana per al curs 2011-2012.
 
 
6.       Informacions de la Presidència
 
7.       Precs i preguntes
 
 
Mataró, 10 de novembre de 2011
 
La secretària
 
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.