Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/05/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/05/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
3047/2011 de 28 d'abril
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 2 de maig del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de maig del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 d’abril del 2011.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, SA”
 
4         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de dinamització, gestió i i explotació del servei de bar i de menjador dels casals municipals de gent gran.
 
5         Modificació dels plecs de condicions administratives i tècniques particulars que regeixen la contractació del servei de manteniment d'instal•lacions de lampisteria.
 
6         Modificació dels plecs de condicions administratives i tècniques particulars que regeixen la contractació del servei de manteniment d'instal•lacions d'electricitat.
 
7         Adjudicació provisional del servei de treballs de pintura en edificis municipals, escoles públiques, zones enjardinades, platges i via pública.
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
8         Aprovació de bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera interna de Tècnic d’administració general grup A1
 
9         Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la cobertura de una plaça de capatàs/assa, especialitat trasllats, subgrup C1, vacant a la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició de promoció interna, i contracte laboral fix.
 
10        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la cobertura de una plaça de capatàs/assa, especialitat pintura, subgrup C1, vacant a la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició de promoció interna, i contracte laboral fix.
 
11        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la cobertura de una plaça de tècnic/a superior informàtic/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari de carrera.
 
12        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la cobertura de una plaça de tècnic/a superior, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari de carrera
 
13        Aprovació de bases específiques i convocatòria de la provisió del lloc de treball de Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals de la Direcció de Recursos Humans pel procediment de concurs de mèrits amb proves.
 
14        Aprovació de bases específiques i convocatòria de la cobertura de forma temporal una plaça d’oficial primera, especialitat paleta, grup C1, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant de la plaça, pel procediment de concurs de mèrits amb proves
 
15        Aprovació de l’acord d’esmena de l’error de transcripció del punt segon de l’acord de la convocatòria de la provisió del lloc de treball especialitzat d’auxiliar de serveis d’Atenció Ciutadana
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Urbanisme-
 
16        Aprovació inicial de la modificació del pla especial d’equipaments MATARO NORD, que afecta l’àmbit de la LLAR CABANELLAS.
 
17        Donar compliment sentència 80/2011de l’11/3/11, dictada pel Jutjat contenciós-administratiu nº 7 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu interposat per Flobel Immobles SL, contra el projecte d’urbanització del PMU-001d Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
18       Aprovació del Pla Director d’àrees de jocs infantils de Mataró i del seu Pla d’Actuació.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
19        Donar-se per assabentats de la Sentència del TSJC en recurs d’apel•lació núm. 408/09, que desestima el recurs interposat contra l’ordre de retirada de rètol en banderola a l’av. Maresme, 451-453.
 
20        Donar-se per assabentat de la Sentència del JCA núm. 11 de Barcelona en recurs ordinari núm. 229/10, que desestima el recurs interposat contra la denegació de legalització de tancament horitzontal de pati d’illa, al c. Nou, 21 bxs.
 
21       Ordre d’enderroc de cobert d’obra en planta sota coberta, al c. Sant Isidor, 35, 3r 1a.
 
22       Ordre retirada coberta de plàstic en pati de llums, al c. Sant Valentí, 14, 1r 1a.
 
23       Ordre de retirada cobriment pati d’illa, al c. Mèxic, 10-12, bxs 3r.
 
24       Ordre de retirada de tendal a la pl. Granollers, 5, bxs.
 
25       Ordre de retirada de rètols al c. Sant Cugat, 1, 1r i 2n.
 
26       Ordre de retirada de rètol en mitgera al Camí del Mig, 53.
 
27       Ordre de retirada de rètol al c. Colón, 29-31, bxs.
 
28       Ordre de retirada de rètol al c. Jaume Isern, 32 bxs.
 
29       Ordre de retirada de rètol al c. Nou, 54 bxs.
 
30       Ordre de retirada de rètol a la bda. Santa Anna, 2 bxs.
 
31        Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 23 de març al 7 d’abril de 2011.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
32       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor