Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/04/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/04/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
2434/2011 de 31 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 4 d'abril del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 d’abril del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent:
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 de març del 2011
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Llicències d’Activitats-
 
3         Donar-se per assabentada de la sentència de Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona que desestima el recurs ordinari núm. 199/2009-F1, interposat per Telefònica Mòviles España, SA contra el decret municipal que ordena el cessament de l’activitat d’estació de telefonia mòbil situada al Camí dels Caputxins, 45
 
4         Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona que desestima el recurs ordinari núm. 138/2010, interposat contra el decret municipal de concessió de la llicència per a exercir l'activitat de sala de festes amb espectacle i annex, a la Via Sèrgia, 27.
 
5         Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona de 15 de març de 2011, que desestima el recurs ordinari núm. 411/2009-A, interposat per Telefónica Móviles España, SA contra els decret municipals que ordenen el cessament i el precinte de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil situada al carrer Àustria, 2.
          
           CMI SERVEIS CENTRALS
 
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
6         Cessió d’ús a precari d’un habitatge de l’edifici del C. Madoz, 28-30, de Mataró, a l’entitat Betània, fogar d’esperança.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de reg de l'arbrat.
 
8         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte d’urbanització de l’espai interior del Grup Les Santes.
 
9         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió de l’Espai Jove de Rocafonda.
 
10        Adjudicació provisional del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils.
 
11        Adjudicació provisional del servei de suport a l’òrgan interventor en la realització dels treballs d’auditories de regularitat financera i de compliment de les empreses, epe’s, fundacions i concessionaris de l’Ajuntament.
 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
12        Donar compte de la Sentència número 309/2010, de data 8 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 683/2007-M, interposat pel senyor FAAG.
 
13        Donar compte i executar la sentència número 18/2011, de data 4 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 379/2009-1B, interposat per la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró.
 
14        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a superior , escala d’administració especial, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.
 
15        Aprovació de bases específiques i convocatòria de la cobertura amb caràcter d’interinatge d’1 plaça de TAE Salut Pública, grup A1 pel procediment de concurs de mèrits amb proves.
16        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de gestió, escala d’administració especial, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure reservat a persones amb discapacitat i nomenament de funcionari/ària de carrera.
 
17        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la cobertura de 5 places d’agent de la Policia Local (4 en expectativa de destinació), escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.
 
18        Aprovació de bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de TAE Premsa per possibles substitucions.
 
19        Aprovació de bases específiques i convocatòria de la provisió del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis del servei d’Atenció ciutadana pel procediment de concurs de mèrits amb proves.
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
20        Donar-se per assabentat de la Sentencia número 35/2011, de data 10 de febrer de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 449/09, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a vehicle.
 
21        Donar-se per assabentada de la Sentencia número 52, de data 15 de febrer de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 496/09, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.
 
22        Donar compliment de la Sentència número 62/2011, de 10 de febrer de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, que estima el Recurs Abreujat numero 565/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys soferts al vehicle matricula B-2321-PL, al caure un arbre de la via pública, el dia 24 de gener de 2009.
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d'Obres-
 
23       Aprovació del Projecte Modificat del projecte de Centre d’Educació Especial l’Arboç.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
24        Aprovació inicial del PMU Riera de Cirera-Rocafonda i nomenar a la societat municipal PUMSA administració actuant per a la realització d’algunes actuacions municipals en el sector Riera de Cirera-Rocafonda.
 
25        Aprovació inicial del projecte de reurbanització de la Carretera de Cirera i Rda. de Jaume Ferran (primera fase del projecte d’urbanització global del Sector “Riera de Cirera-Rocafonda”.
26        Aprovar la despesa corresponent a l’aportació a PUMSA de l’import equivalent al dèficit de l‘execució del Pla Especial de Millora Urbana de La Llàntia, a març de 2011.
 
27        Aprovació inicial de l’estudi de detall per la regularització de la profunditat edificable de les finques nº 54-56 del carrer Sant Antoni
 
           -Servei d’Habitatge-
 
28        Ampliació ordre d’enderroc al cessament d’ús de zona verda més enllà de la construcció il•legal, al c. del Mirador, 5.
 
29        Ordre de retirada activitat i instal•lacions en sòl no urbanitzable, zona forestal, al veïnat de Mata polígon 5 parcel•la 6 del cadastre de rústica.
 
30        Ordre enderroc de paret de tancament en pati d’illa, al c. Verge de la Fuensanta, 7 bxs.
 
31        Ordre de retirada de rètol a El Carreró, 5 bxs.
 
32        Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, de 14 de març de 2011.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
33        Donar-se per assabentat del contingut de la sentència 7/2011, de 19 de gener de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 310/2010 C contra la resolució formulada per Decret 1536/2010, de 22 de febrer, del Conseller Delegat de Via Pública.
 
34        Donar compliment al contingut de la sentència de 17 de febrer de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 583/2009 2B contra la resolució formulada per Decret núm. 4723/2009, de 03 de juny, del Conseller Delegat de Via Pública.
 
           -Servei de Policia Local-
 
35        Concessió medalles al Mèrit professional amb motiu del Dia de la Policia Local de Mataró.
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor