Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (07/02/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (07/02/2011)

Junta de Govern Local (07/02/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
908/2011 de 3 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 7 de febrer del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de febrer del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de gener del 2011
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
 
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
3         Donar-se per assabentada de la sentència 461/2010, del Jutjat Contenciós Administratiu 15 Barcelona en el recurs 311/2010-D i ordenar la seva execució
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
4         Assabentar-se de la concessió administrativa atorgada per ADIF a favor de l’Ajuntament sobre l’ús del pas soterrat, existent en el recinte de l’estació de Mataró, PK028/084 de la línia Barcelona a Maçanet, com a vial públic.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
5         Ordre d’enderroc de cobert/caseta en pati i excés d’alçada de tanca perimetral, al c. Fídies, 5-7, bxs. 1a.
 
6         Ordre de retirada de rètol a la pl. Catalunya, 10, bxs. 1a.
 
7         Ordre de retirada de rètol a la pl. de les Tereses, 10 bxs.
 
8         Ordre de retirada de rètols al pg. Ramon Berenguer, 125, bxs.
 
9         Ordre de retirada de rètols al c. Guifré el Pelós, 39 bxs.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
10        Donar compliment al contingut de la sentència 343/10, 11de novembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 381/2009 2B contra la resolució formulada per Decret 2464/2009, de 23 de març, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.
 
11        Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 284/10, 22de novembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 203/2009 contra la resolució formulada per Decret 1657/2009, de 26 de febrer, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit
 
12        Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
13        Estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra sanció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
14        Desestimar les al•legacions formulades contra sanció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor