Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/11/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/11/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme

Ordre del dia

DECRET
7469/2011 de 10 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió ordinària del 14 de novembre del 2011.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de novembre del 2011, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 31 d’octubre del 2011.


2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

SOTSDIRECCIÓ ECONÒMICA

-Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l’estat d'execució pressupostària al mes de setembre.

-Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment d’alarmes d’intrusió i contra incendis en escoles i edificis municipals.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de treballs de paleta a la via pública.

6 Adjudicació de les obres del projecte d’urbanització de l’espai interior del Grup Les Santes.
RECURSOS HUMANS

7 Declaració de compatibilitat de segona activitat amb l’activitat principal d’AGS i JCC.

8 Nomenament de JMGM i JALS com a funcionari de carrera sotsinspector policia local.

9 Nomenament CMR com a funcionària de carrera tècnica superior.

10 Nomenament MJLP com a funcionària de carrera tècnica superior.


SECRETARIA GENERAL

11 Donar-se per assabentada de la Interlocutòria de data 17 d’octubre de 2011, dictada per la Secció 4ª del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el Recurs d’Apel•lació 171/11, interposat contra la Sentencia número 465 de 20 de desembre de 20101 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona que havia desestimat la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.

12 Donar-se per assabentada de la Sentència número 315/2011, de data 21 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 554/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys al vehicle matricula B-1596.

13 Donar-se per assabentada de la Sentència número 577/2011, de data 18 d’octubre, dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona, recaiguda en el Rollo número 566/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.

14 Donar-se per assabentada de la Sentència número 239, de data 25 de juliol de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que desestima el Recurs Ordinari número 323/09-Y, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor