Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (16/05/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (16/05/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 Decret
3374/2011 de 12 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 16 de maig del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 de maig del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de maig del 2011
 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           - Secció de Política Lingüística, Civisme, Cooperació i Agermanaments-
 
3         Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació.
 
           - Innovació i Promoció de Ciutat-
 
4         Acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona pel projecte “Centre Local de Dades de Nova Generació.
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
5         Adjudicació provisional del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical.
6         Declarar desert el procediment de licitació del contracte de subministrament de recanvis de vehicles convocat el 15 de novembre del 2010, aprovar nous plecs de clàusules administratives i tècniques particulars i convocar licitació.
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d’Urbanisme-
 
7         Donar compte de la Sentència 135/11 de 26/4/2011 del Jutjat Contenciós administratiu nº 3 de Barcelona, que desestima el recurs interposat per Jordi Andreu Ramos, contra la primera derrama de les obres d’urbanització del polígon 1 del PMU-001d “Rda. Barceló-Fàbregas i de Caralt”.
 
 
8         Donar compte de la Sentència 130/11 de 4/05/2011 del Jutjat Contenciós administratiu nº 9 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 349/09 interposat per TRACKSUIT, SL, contra el Decret de 28/04/2009 que aprova definitivament el projecte de reparcel•lació del polígon 1 del PMU-001d “Rda. Barceló-Fàbregas i de Caralt”
 
           -Servei d’Habitatge-
 
9         Ordre d’enderroc de construcció al terrat d’un recinte tancat d’obra i metàl•lic, sense sostre i amb porta d’accés, al c. Múrcia, 10.
 
10       Ordre de retirada de rètol a El Torrent, 14 bxs
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 

 L'ALCALDE                                                                                                                                       
Joan Antoni Baron Espinar                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

En dono fe,                                                                                       
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor