Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/10/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/10/2010)

Junta de Govern Local (18/10/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
8194/2010 de 14 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió del 18 d'octubre del 2010.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 d’octubre del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 d’octubre del 2010
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
 
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
3         Ratificar el decret 8028/2010 de 5 d’octubre, pel qual es resolgué ampliar el capital de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, amb una aportació dinerària de 4.016.549,83 d’euros
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de reurbanització de calçades          
 
5         Rectificar el plec de prescripcions tècniques particulars de la contractació del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic i obrir nou termini de licitació.
6         Donar-se per assabentada de la Sentència número 267/10, de data 29 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, que desestima el recurs numero 346/2007, interposat contra la resolució de 17/04/2007 per la qual s’imposava a Racó Can Margarit una sanció.
 
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
7         Donar-se per assabentada de la Sentència numero 254/2010, de data 29 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que desestima el Recurs Ordinari número 510/08, interposat contra el decret numero 5643/2008, de 2 de juliol, de l’Alcalde.
 
           SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS
 
8         Projecte complementari del projecte d’Anella Cultural de la ciutat de Mataró” per completar la implantació de la fibra òptica a equipaments municipals.
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
9         Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de calçades. Any 2010.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Anna Ramirez Lara