Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/09/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/09/2011)

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19 de setembre del 2011

Dia
Hora
Lloc
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET

6110/2011 de 15 de setembre


Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19 de setembre del 2011


Òrgan: Secretaria GeneralEn ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de setembre del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  5 de setembre del 2011

 
2. DESPATX OFICIAL 

CIM D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANS
SOTSDIRECCIÓ ECONÒMICA


-Compres i Contractacions-
3. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment dels aparells elevadors de l’Ajuntament de Mataró.

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment de les instal•lacions de climatització dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró. 

RECURSOS HUMANS

 
5. Nomenament CVP com a funcionari de carrera tècnic especialista consum. 

6. Nomenament LAM com a funcionari de carrera caporal. 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Obres-

 
7. Aprovació inicial del Projecte de renovació  de la xarxa d’aigua potable de l’any  2011,  promogut per Aigües Mataró SA i autorització per executar les obres.

-Urbanisme-

 
8. Donar-se per assabentada de la sentencia 249/2011 de 29/7/2011, del Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Barcelona, que desestima el RCA interposat per CEDIPSA, contra l’aprovació definitiva de la modificació de la divisió poligonal del PMU-001d àmbit Rda. Barceló-Fàbregas i de Caralt. 

9.  Aprovació inicial de la rectificació de límits de la UA-21 “Muralla de Sant Llorenç”.

10. Aprovació inicial de la relació de béns i drets de l’ocupació directe del sòl destinat a vial de la Unitat d’Actuació UA 21 “Muralla de Sant Llorenç”. 

-Habitatge i Llicències Urbanístiques-

 


11. Ordre de retirada de rètol al c. Santa Teresa, 23 bxs. 

12. Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 395 bxs i 1r. 

13. Ordre de retirada de rètol a La Riera, 21 bxs. 

14. Ordre de retirada de rètols a La Riera, 99 bxs. 

15. Ordre de retirada de tendal al ptge. Torre Palauet, 3 bxs 1a.  

16. Ordre de retirada d’aparell d’aire condicionat al c. Pablo Picasso, 61, 1r 1a.  

17. Desestimar el recurs de reposició contra l’acord que ordena cessi en l’ús de la zona verda més enllà de la construcció que ha d’enderrocar al c. del Mirador, 5 

18. Estimar en part el recurs de reposició contra l’ordre enderroc de retirada de caseta de fusta i excés d’alçada de la tanca perimetral a carrer, al c. Fídies, 5-7, bxs. 1a. 

19. Desestimar el recurs de reposició contra l’ordre enderroc de cobert en pati d’illa, al c. Mèxic, 10-12, escala 1, bxs 3a.

20. Desestimar el recurs de reposició contra l’ordre de retirada de tendal, a la pl. Granollers, 5 bxs. 

21. Desestimar el recurs de reposició contra l’ordre de retirada de rètol, a El Torrent, 14 bxs.

PRECS I PREGUNTES

Joan Mora i Bosch


L’Alcalde


Em dono fe,


El Secretari General


Manuel Monfort Pastor