Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (21/02/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (21/02/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons del Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

1234/2011 de 17 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 21 de febrer del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 21 de febrer del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 7 de febrer del 2011
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical.         
 
4         Aprovació de la modificació per ampliació del contracte del projecte d’execució del museu tèxtil a Can Marfà, fase 1, Nau Curta, inclòs en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
 
5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les instal•lacions de lampisteria dels edificis municipals i edificis escolars.
6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les instal•lacions d’electricitat dels edificis municipals i edificis escolars.
 
7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari per la Policia Local.
 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
8         Proposta de convocatòria per crear una llista d’espera de tècnic/a especialista de programa, grup C1.
 
9         Proposta de convocatòria per crear una llista d’espera de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2.
 
10        Proposta d’aprovació de bases específiques i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a especialista de consum, grup C1, promoció interna, nomenament funcionari/ària de carrera.
 
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
11        Donar-se per assabentada de la Sentència número 2/2011 de data 21 de gener de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 500/2010-B, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda al carrer Maratón el dia 17 de març de 2010 (Expedient: W 29/10).
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
12        Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’espai interior del Grup de Les Santes i resolució d’al•legacions.
 
 
           -Servei d’Habitatge-
 
13        Ordre d’enderroc de cobert-cuina en pati de llums, al c. Bombers Madern i Clariana, 20, bxs 2a.
 
14        Estimació en part del recurs de reposició contra l’ordre retirada i/o enderroc de tendes, bungalows i altres elements com cuines i barbacoes, i de cessament en l’ús de l’activitat equiparable a la de càmping, al Veïnat de Mata, 12.
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
15        Prorrogar l’acord de Junta de Govern de 6 de setembre de 2010 d’encàrrec al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme de la gestió econòmica del tractament de la fracció orgànica de residus municipals.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor