Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (24/01/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (24/01/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
502/2011 de 20 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 24 de gener del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de gener del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de desembre del 2010.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Innovació i Promoció de Ciutat-
 
3         Acceptació d’una subvenció FEDER pel projecte “Centre Local de Dades de Nova Generació.
 
4         Acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del programa FEDER, pel projecte “TCM InnoLab”.
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
          
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei d’Ingressos-
 
5         Donar compte de la Sentència del Jutjat de lo contenciós número 8, en un tema de liquidació d'Impost sobre activitats econòmiques.
 
6         Donar compte de la Sentència del Jutjat contenciós número 7 de Barcelona, en matèria de sanció tributària greu per incompliment de l'obligació d'una empresa de donar-se d'alta de l'IAE.
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
7         Modificacions dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars de la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de les empreses, entitats públiques empresarials, fundacions i concessionaris de l’Ajuntament de Mataró.
 
8         Adjudicació provisional del servei de desinfecció dels sistemes de reg per aspersió. 
 
9         Adjudicació provisional dels treballs de fusteria.
 
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
10        Donar compliment de la Sentència número 230/10, de data 22 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona, que desestima el Recurs contenciós administratiu número 755/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys al vehicle matrícula 9212-DJK(Expedient: AGC67/08).
 
11        Donar compliment de la Sentència de 24 de novembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu número 295/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (expedient AGC71/07).
 
12        Donar-se per assabentada de la Interlocutòria numero 231/10,de data 25 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari número 169/2010, interposat contra la desestimació presumpta de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys ocasionats al vehicle 0219 CXB. (expedient AGC76/08).
 
13        Donar-se per assabentada de la Sentència numero 327/2010, de 30 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 511/2008, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys al vehicle matrícula 0833 FWN. (expedient AGC 18/07).
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor