Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (7/03/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (7/03/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
1676/2011 de 3 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 7 de març del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de març del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 de febrer del 2011
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Presidència-
 
3         Aprovació de les aportacions al Consorci Digital Mataró-Maresme.
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
4         Ampliació de capital de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA mitjançant aportació dinerària
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
5         Aprovació de la modificació del contracte del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL
 
6         Modificació del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per disminució en el preu del contracte per a l’any 2011.
 
7         Adjudicació provisional del servei de treballs de paleta en edificis i escoles municipals. 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
8         Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2011.
 
9         Provisió del lloc de treball de secretari/ària conseller/a i cap d’àrea, adscrit a l’àrea de Serveis Centrals i Planificació.
 
10        Aprovació de bases específiques i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte/a, grup A1, modalitat concurs oposició, accés lliure, nomenament funcionari/ària de carrera.
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
11        Donar-se per assabentada de la Interlocutòria de data 15 de desembre de 2010 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 6 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 4/2010 interposat per CANDIDATURA UNITAT POPULAR contra acords de Ple (Ronda Barceló/Illa Can Fàbregas i de Caralt).
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d'Obres-
 
12        Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del passeig Carles Padrós-Riera de Cirera, tram entre passeig del Desviament i carrer Àvila.
 
13        Ratificació del Decret del Conseller Delegat d’Obres, Serveis i Manteniment relatiu a l’aprovació   d’una despesa de 602.568,99 € a favor de PUMSA amb motiu de l’execució de les obres del Projecte constructiu de millora de l’estadi municipal d’atletisme de Mataró
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
14        Donar compliment a la sentència 36/2011 de 13/1/11 dictada pel jutjat contenciós administratiu nº 12 de Barcelona en RCA interposat contra el projecte de reparcel•lació del polígon 1 del Sector discontinu Rda. Barceló-illa Fàbregas i de Caralt.
 
15        Donar compliment a la sentència 27/11 de 31/1/2011 dictada pel jutjat contenciós administratiu nº 6 de Barcelona en el RCA interposat contra el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana “PMU 001d Ronda Barceló-illa Fàbregas i de Caralt”
           CMI SERVEIS PERSONALS
          
           -Benestar Social-
 
16        Acceptació de subvencions atorgades pel Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona en el marc del Protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l’exercici 2011
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
17        Donar compliment al contingut de la sentència 367/10, 25 de novembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 428/2009 A contra la resolució formulada per Decret 4361/2009, de 21 de maig, del Conseller Delegat de Via Pública.
 
18        Desestimació de recursos interposats contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
LA SECRETÀRIA Acctal.
Avelina Costa-Jussà i Relat