Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari (14/07/2011)

Escoltar

Ple Municipal extraordinari (14/07/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4907/2011 d'11 de juliol
Assumpte: Ordre del dia Ple Municipal extraordinari que tindrà lloc el dijous 14 juliol de 2011
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de juliol de 2011, a les 19 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1. Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple.

2. Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives.

3. Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors.

4. Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual.

5. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Educació.

6. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Acció Cultural.

7. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l’Organisme Autònom Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

8. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l’Organisme Autònom Institut d’Esports.

9. Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres de Mataró Audiovisual EPE

10. Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres de Parc Tecnocampus EPE

11. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats.

12. Moció de delegació a l’Alcaldia per al nomenament de representants en els Consells Municipals.

13. Moció de l'Alcaldia sobre delegacions a favor de la Junta de Govern Local.

14. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre el nomenament de Tinents d'Alcalde.

15. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia sobre delegació de competències a consellers delegats.

16. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.

17. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de la presidència de la Fundació de Sant Jaume i Santa Magdalena.

18. Donar compte del Decret de l’Alcaldia delegant les competències en matèria de Plans Integrals.

19. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació i composició de la Mesa de Contractació.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor